Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yürütülen hizmetlerde çalıştırılmak üzere istihdam edilen Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları, KPSS sınav sonuçları ve yapılacak giriş sınavı sonucuna göre mesleğe alınmakta ve belli süre meslek içinde yetiştirildikten sonra hazırlayacakları tezlerin kabul edilmesi, yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve belli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde Kamu Denetçiliği Uzmanı kadrosuna atanırlar.

Kamu Denetçiliği Uzmanı, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı
Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak amacıyla idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden ve iyi yönetim ilkelerini gözeterek incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yürütülecek görevlere ilişkin çalışmaları yürütmek üzere istihdam edilirler.
Mesleğe giriş
Uzman yardımcıları mesleğe KPSS ve sonrasında yapılan giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü olarak yapılır.
Hangi fakültelerden mezun olmak gerekir?
En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
-Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
-Kuruma yapılan şikâyet başvurularının konuları itibariyle dağılımı gözetilerek ihtiyaç duyulması halinde diğer fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
Uzman yardımcılığı sınavına girebilir.
Uzman yardımcılığına atanma
Giriş sınavını kazanan adaylar uzman yardımcısı olarak atanır. Asıl listeden uzman yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Uzman yardımcılığı süresi
Uzman yardımcılığı süresi, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıldır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerler ile kurumsal kültürü kazanmaları amacıyla yetiştirilir.
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tâbi tutulur.
Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli imkân sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresinin bitiminden itibaren tez belirleme ve hazırlama çalışmaları başlar. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir.
Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.
Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içinde kurul tarafından yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzman olarak atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; yeterlik sınavında başarılı olması ve uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma ibraz edilmesi gerekir.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve istekleri halinde Kurumda veya Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Yurtdışı eğitimi
Uzmanlar, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
Uzman ve uzman yardımcılarına uygulanacak bazı yasaklar
Uzman ve uzman yardımcıları, görevleri süresince resmî veya özel hiçbir görev alamaz ve ticaretle uğraşamaz. Bilimsel yayınlarda bulunma, görevleri veya meslekleriyle ilgili olarak davet edildikleri ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri toplantılara katılma, derneklerde üyelik ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklık hâlinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.
Uzman ve uzman yardımcıları; kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının şikâyetlerini inceleyemez.
Yeniden atanma
Uzman yardımcısı veya uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilir.