İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İs Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İs Yapar

İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İs Yapar:
Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İnsan Hakları Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile İnsan Hakları Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Uzman Yardımcılığına Giriş
İnsan Hakları Uzman Yardımcıları, KPSS sonucuna göre yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavı ile mesleğe alınırlar.
Giriş sınavına, an az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumca yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.
Hukuk Biriminde görevlendirilecek insan hakları uzman yardımcıları ile insan hakları uzmanlarında, avukatlık stajını tamamlamış olmak şartı da aranır.
Uzman yardımcılığı giriş sınavını asıl olarak kazananlar durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulan Uzman Yardımcıları için ayrıca üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
Tez Hazırlama
Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.
Uzman yardımcılarının, Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde belirleyecekleri tez konusu, Başkan Yardımcısının onayı ile kesinleşir.
Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak teslim edilir.
Kurum tarafından belirlenen bir tarihte, uzman yardımcısı komisyon huzurunda tezini sözlü olarak savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi başarısız sayılır.
Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezi düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa Atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
-Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-Uzman yardımcılığı dönemi içinde YDS'den asgari (C) düzeyinde puan alındığını gösteren veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma ibraz edilmesi
gerekir.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci kez yapılan yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ve süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Yurt dışı eğitimleri
Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
İnsan Hakları Uzmanları, ilgili mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek ve Kurum tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Kurumun görev alanına giren mevzuatı takip etmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak; Kurumun görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak; yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak gibi görevleri yerine getirirler.
İnsan Hakları Uzman Yardımcıları, amirleri ve refakatinde çalıştıkları uzmanlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor hazırlama görevlerinin ifasında, Başkanın yetkilendirmesi halinde insan hakları uzman ve uzman yardımcıları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidir.
Yeniden atanmaları
Uzman yardımcısı veya uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilir.