İl Göç Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

İl Göç Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

İl Göç Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında İl Göç Uzmanı olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla  giriş sınavı ile çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

İl Göç Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan İl Göç Uzmanı ile İl Göç Uzman Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev yaparlar.
İl Göç Uzman ve Uzman Yardımcıları; kendisine verilen konulara ait çalışmaları Genel Müdürlüğün çalışma esas ve ilkeleri ile stratejik plan ve yıllık programlarına göre yürütülmesini sağlamak, Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak gibi görevleri yürütürler.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre açılacak giriş sınavı ile mesleğe alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır.
Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.
Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, verilecek görevlerin yanı sıra, iş ve işlemlere ilişkin çeşitli konularda bilgi edinmeleri sağlanır.
Öte yandan, uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.
Yeterlik Sınavı
Uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve görevler ile aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, Genel Müdürlük mevzuatı ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzman kadrosuna atanma
Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için yeterlik sınavında başarılı olması şarttır.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içerisinde, ikinci sınavda başarı gösteremeyen veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Hizmet içi eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev ve faaliyetleriyle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, analizlerin yapılması, strateji hazırlanması ve politika oluşturulması konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulur.
Yurtdışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
Yeniden atanma
Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Genel Müdürlükten çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve ihtiyaç çerçevesinde yeniden atanabilirler.