İdari Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

İdari Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

İdari Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Adalet Bakanlığı, İdari Yargı Hakimi olarak yetiştirilmek üzere sınavla İdari yargı Hakim aday almaktadır.
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre, duyurulan İdari Yargı Hakim Adayı kadrolarına atanırlar. 

İdari Yargı Hakim Adayların Statüsü
Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Adayların staj ve eğitimleri
İdarî yargı hâkim adayı olarak atananlar, idari hakimlik mesleğinin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla staj ve eğitime tabi tutulurlar.
Adayların; hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezinde, stajları ise aşağıda belirtilen yer ve sürelerde yapılır. Adayların staj dönemi süresi onyedi aydır. Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.
Staj Yapılacak Yerler ve Süreleri
İdarî yargı hâkim adayları stajlarını;
a) Altı ay süre ile Danıştayda,
b) Dört ay onbeş gün süre ile idare mahkemesinde,
c)  Dört ay onbeş gün süre ile vergi mahkemesinde,
d) Bir ay süre ile bölge idare mahkemesinde,
e)  Bir ay süre ile il valiliklerinde,
yaparlar.
Danıştayda Staj Süre ve Dönemleri
Danıştayda idarî yargı hâkim adayları için;
a) Onbeş gün süre ile birinci dönem,
b) Dört ay onbeş gün süre ile ikinci dönem,
c) Bir ay süre ile üçüncü dönem
olmak üzere üç aşamalı bir staj yöntemi uygulanır.
Mahkemelerde Staj
İdarî yargı hâkim adaylarına idare, vergi ve bölge idare mahkemelerindeki stajlarında;
a) Dilekçe üzerinde ilk inceleme,
b) Harç ve posta giderlerine ait işlemler,
c) İlk inceleme üzerine verilecek kararlar,
d) Yürütmenin durdurulması,
e) Tebligat işlemleri,
f) Keşif ve bilirkişi incelemesi,
g) Ara kararıyla belge ve bilgi istenmesi,
h) Dosyaların incelenmesi ve kurula sunulması,
ı) Karar yazma tekniği,
i) İtiraz ve temyiz istemleri hakkındaki dilekçeler üzerine yapılacak işlemler,
j) İdarî Yargılama Usulü Kanunundaki diğer usul işlemleri,
k) Mahkemelerin görev alanına giren her türlü işlem
konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.
İzinleri
Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.
Meslek Öncesi Eğitimden Sayılmayacak süreler
Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.
Eğitimden Sayılmayan Sürelerin Tamamlattırılması
Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Eğitim Merkezinde tamamlattırılır.
Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.
Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme
Adayın;
a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,
c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının gerekçeli olarak tespit edilmesi
hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Meslek Öncesi Eğitim Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olanlar
Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yazılı sınavlarda başarısız oldukları kabul edilenler, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hâllerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Mecburî Hizmet
Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Yabancı Dil Eğitimi
Adaylar, staj döneminin son altı ayında yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler.   
Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Staj döneminin onbir ayını tamamlamak,
b) Disiplin cezası almamış bulunmak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
İdari Hâkimliğe atanma
Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen idari yargı Hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında idari yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmî Gazetede yayımlanır.