İçişleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

İçişleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

İçişleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
İçişleri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından giriş sınavı ile İçişleri Uzman Yardımcısı istihdam edilmektedir.
İçişleri Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan İçişleri Uzmanları, görevlendirileceği biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak gibi görevleri yerine getirirler.


İçişleri Uzman Yardımcılığına giriş
İçişleri Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile mesleğe atanırlar.
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavı olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü sınav olarak tek aşamalı yapılır.
Giriş sınavını kazananların, İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığına atanmaları için Bakanlıkça yapılacak tebligatta istenecek belgeleri belirtilen süre içinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
Uzmanlık tezi
Uzman Yardımcısı, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda, bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile ve söz konusu birimin görev alanlarına öncelik vermek suretiyle bir tez konusu seçer.
Uzman Yardımcısının tez konusu, adaylık dahil, aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışıldıktan sonra bildirilir.
Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde sunmak zorundadır.
Uzman Yardımcısı, tespit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez komisyonu üyelerinin sorularını cevaplandırır.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.
Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra olmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek zamanda yapılır.
Uzman Yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
-Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Bakanlıkta en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi,
şartları aranır.
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcıları;
-Yeterlik sınavında başarılı olmak,
-Yardımcılık döneminde alınmış olmak kaydıyla; YDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,
şartıyla boş kadro durumuna göre uzman olarak atanırlar.
Uzman yardımcılığının sona ermesi
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
-Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,
-Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,
-Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
Hizmet içi eğitim
Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun görülecek zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.
Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.
Yurt dışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
İçişleri uzmanı unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.