Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzmanlığı Nasıl Olunur, Nedir, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzmanlığı Nasıl Olunur, Nedir, Ne İş Yapar

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans Ve İhale Birimi Uzmanlığı Nasıl Olunur, Nedir, Ne İş Yapar:
Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Biriminde hizmet sözleşmesi kapsamında görev yapmak üzere giriş sınavı ile “uzman personel” de istihdam etmektedir.
Hizmet sözleşmesi kapsamında, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin görevlerini yürütmek üzere istihdam edilen Uzman personel; Birim Başkanının başkanlığında, Birimden iki ara yönetici ve Hazine Müsteşarlığından en az daire başkanı düzeyinde iki yönetici olmak üzere toplam beş kişiden oluşturulan Komisyon tarafından seçilir ve Hazine Müsteşarının onayı ile istihdam edilir. Söz konusu personelin görevine son verilmesinde de aynı usuller izlenir.

Nitelikleri
Uzman personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması zorunludur. Uzman personelde ayrıca;
-En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mimarlık, veteriner ve iletişim fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik, bilgi ve belge yönetimi, biyoloji ve kimya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’de İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak,
şartları aranır.
Hizmet sözleşmesi
Giriş sınavı sonucuna göre istihdam edilen Uzman personel ile 6 ay süreli "Ön Hizmet Sözleşmesi" imzalanır. Bu sürenin sona ermesinden on gün önce, ilgili bölüm yöneticisi, personel hakkında hazırlayacağı görüş ve değerlendirmesini bir rapor haline getirir ve varsa rapora esas teşkil eden belgeleri de ekleyerek Birim Başkanına sunar. Raporda yer alan hususlar Birim Başkanı tarafından değerlendirilerek sözleşmesinin devamına karar verilen personel ile hizmet sözleşmesi yapılır. Değerlendirmenin olumsuz olması halinde ise, personelin görevine son verilir.
Hizmet sözleşmelerinin süresi bir yıl olup, mali yıl itibarıyla düzenlenir. Birim, sözleşme süresi sona eren personel ile yeniden sözleşme yapıp yapmamakta serbesttir.
Çalışma saatleri
Çalışma saatleri, Bakanlar Kurulunca devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ancak, ilgili personel, kendisine verilen görevleri çalışma saatleri ile bağlı olmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.
İzin
Uzman personel, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan izin haklarından yararlanırlar.
Harcırah
Uzman personele, yurt içi veya yurt dışında görevlendirilmelerinde, emsali Hazine Uzmanına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılan harcırah ödemeleri yapılır.
İlk defa istihdam edilecek olan Uzman personele ve bunların aile fertlerine harcırah ödenmez.
Disiplin
Uzman personel hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.
Göreve son verme
Aşağıda sayılan hallerde, Birim Başkanının teklifi ve Hazine Müsteşarının onayı ile Uzman personelin görevine son verilir ve/veya sözleşmesi feshedilir:
-Sözleşmenin feshini gerektirecek şekilde disiplin hükümlerine aykırı davranışta bulunulması.
-Performans değerlendirmesinde personelin yetersiz bulunması.
-İmzalanan ön hizmet sözleşmesi sonunda yapılan değerlendirmenin olumsuz olması.
Emeklilik ve sağlık yardımı
Uzman personelin emeklilik ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanacağını söyleyebiliriz.