Ulaştırma Ve Haberleşme, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri ve Denizcilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Ulaştırma Ve Haberleşme, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri ve Denizcilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Ulaştırma Ve Haberleşme, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri ve Denizcilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavıyla “Denizcilik Uzman Yardımcısı”, “Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı” ve “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı “ istihdam etmektedir.

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığına, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcılığına ve Denizcilik Uzman Yardımcılığına giriş
Uzman yardımcılıklarına girebilmek için; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Bakanlık) tarafından sınav ilanında belirtilen KPSS puan türlerinde tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında, yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.
Giriş sınavına; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim fakülteleri ile fen veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik ve matematik, denizcilik veya deniz bilimleri fakültelerinin güverte, denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği ile mühendislik fakültelerinin makine, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri, inşaat, jeoloji, çevre, uçak, uzay, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, sınav duyurusunda belirtilenler başvuruda bulunabilmektedir.
Giriş sınavına kabul edileceklerde ayrıca; İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinde YDS’den en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin bir belgeye sahip olmak şartı da aranabilir.
Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecelerine göre yapılır..
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içerisinde;
-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
-Uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra çeşitli çalışmalarda da bulunurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve istihdam edildiği birim amirinin onayı ile uzmanlık tez konusu belirlenir.
Tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içinde, Uzman Yardımcısı tezini hazırlar. Tezini teslim eden uzman yardımcısı, uzmanlık tezi ve uzmanlık tezi hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla en geç bir ay içerisinde, yeterlik sınav komisyonu önünde sözlü savunmaya girer.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir.
Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanı ve meslekî konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı olan ve son iki yıl içerisinde YDS’den asgari (C) seviyesinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz eden Uzman Yardımcıları ilgili Uzman kadrolarına atanır.
Uzman olma hakkını kaybetme
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,
-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,
-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme, izleme ve eğitim programlarına katılmakla,
-Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle
görevli ve sorumludurlar.
Yurt dışı eğitim
Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.