Havacılık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Havacılık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Havacılık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen görevlerin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla “havacılık uzmanı” ve “havacılık uzman yardımcısı” istihdam edilmektedir. Ücret ve mali hakları dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olan bu personel, idarî hizmet sözleşmesine dayalı olarak görev yapmaktadırlar.  

Uzman yardımcılığına alınma
Yarışma sınavındaki başarı sıralamasına göre asıl listede bulunan adaylar Genel Müdürlükçe uzman yardımcısı pozisyonlarında göreve başlatılmaya yönelik belgeleri istenen sürede teslim etmek kaydı ile uzman yardımcılığı görevine başlatılır ve bunların çalışacakları birimler Genel Müdürlükçe belirlenir.
Uzman yardımcısı pozisyonlarında göreve başlatılmasına engel halleri tespit edilenlerle, belirtilen süre içinde, belgelenmiş, kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmaksızın Genel Müdürlükçe göreve başlatılmaya yönelik belgelerle birlikte başvuruda bulunmayanların başlama işlemleri yapılmaz.
Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmesi
Uzman yardımcılarının, havacılık uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları ve temsil tecrübelerini artırmaları için, Genel Müdürlük birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamaları öğrenmeleri, yurt içinde ve yurt dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır.
Tez hazırlama
Aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere uzman yardımcısı pozisyonunda iki yılını tamamlayanlar tez çalışmasına başlatılır.
Uzman yardımcısı, Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak belirlenmiş konular arasından tez tercihini yapar. Belirlenmiş tez konusunun değiştirilmesi halinde tezin teslim süresi uzatılmaz.
Uzman yardımcısı, belirlenen tezi en geç bir yıl içinde hazırlar.  Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak ve altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez Değerlendirme Komisyonunca tez savunması yeterli görülenlerin tezi kabul edilir.
Değerlendirme ve savunma aşamalarında tezle ilgili tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin, toplamı üç ayı hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, yazılı şekilde yapılır.
Komisyon tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzman olarak atanma
Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için;
a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Genel Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
c) Yeterlik sınavında başarılı olması,
ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,
şarttır.
Başarısızlık durumu
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Havacılık Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka bir kadro veya pozisyona atanırlar.
Uzmanların görevleri
Havacılık Uzmanları, ilgili mevzuatı çerçevesinde görevlerini yerine getirirken,  Genel Müdürlüğe verilmiş görevlerin ifası maksadıyla düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve kararların uygulamalarını izleme, denetleme, değerlendirme ve sonucunda tesis edilecek işlemle ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirme, yapılacak işler ve alınacak tedbirler ile ilgili tekliflerde bulunma, şikayetleri inceleme, değerlendirme, sonuçlandırma, yürürlükteki uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümleri uygulama ve sonuçlarını izleme, inceleme ve gerekli tekliflerde bulunma, denetim faaliyetlerinde bulunma gibi görevleri yürütürler.
Yeniden atanma
Bu Yönetmelik hükümlerine göre Havacılık Uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon bulunması, Genel Müdürlüğün ihtiyacı ve uygun görülmesi şartıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzmanlığına atanabilirler.