Gümrük Ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Gümrük Ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur

Gümrük Ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı
Gümrük ve Ticaret Uzmanları, görevlendirildikleri birimlere kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak; Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek; Bakanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarında yer almak; Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve Bakanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak gibi görevleri yerine getiriler.
Görev yerleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilen Gümrük ve Ticaret Uzmanları ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinde unvanlarına ve kariyer meslek niteliklerine uygun görevlerde geçici olarak da görevlendirilebilmektedirler.
Uzman Yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, KPSS sonuçlarına göre yapılan ve yazılı ile sözlü  aşamalardan oluşan giriş sınavı ile mesleğe alınırlar.
Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların alındığı Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için açılan giriş sınavlarında Bakanlık tarafından ihtiyaca göre fakülteler ve/veya fakültelerin bölümleri itibariyle sınırlama getirilebiliyor.
Sınava girecek adaylarda, sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki soruların en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak şartı da aranıyor.
Uzman yardımcılığı dönemi
Uzman yardımcıları, aday memur eğitimlerinin yanı sıra, bir eğitim planı çerçevesinde mesleki yönden uygulamalı olarak yetiştirilirler.
Hazırlanan eğitim planı doğrultusunda Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgilerin kazandırılması amacıyla üç aydan az altı aydan çok olmamak üzere mesleki eğitime tabi tutulurlar.
Mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcıları, süresi altı aydan çok olmamak üzere, iş ve işlemlerde görev almalarının yanı sıra kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla da uygulamalı eğitime tabi tutularak bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır.
Uzman yardımcılarına, yurt dışı teşkilatında da uygulamalı eğitim verilebilir.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları;
- Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin mevzuatın uygulanması, yorumlanması ve geliştirilmesine ilişkin işleri yapmak,
-Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak,
-Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek
gibi görevleri yürütürler.
Uzmanlık tezi
Uzman yardımcıları, adaylık dönemi dâhil, uzman yardımcısı kadrosunda, aylıksız izin ile fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim süreleri ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen süreler hariç, iki yıllık fiilî hizmet süresini tamamlamak şartıyla, uzmanlık tezi hazırlamaya hak kazanırlar.
Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren bir yıllık tez hazırlama süresi verilir. Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni ile yurtdışı görevlendirmelerinde geçen süreler tez hazırlama süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavına girebilmek için uzman yardımcılarının; uzman yardımcısı kadrosunda, adaylık dönemi dâhil, aylıksız izin ile fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim süreleri ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiilî hizmet süresini tamamlamış ve hazırladıkları uzmanlık tezinin tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması gerekir.
Yeterlik sınavı, yazılı olarak yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci bir hak verilir.
Uzman kadrosuna atanma
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, KPDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar
Uzmanların görev ve yetkileri
Uzmanlar, Bakanlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere, merkez teşkilâtındaki hizmet birimlerinde görevlendirilir.
Yeniden atanma
Herhangi bir sebeple meslekten ayrılan uzmanlar, talepleri hâlinde, ihtiyaç ve kadro durumuna göre yeniden uzman kadrosuna atanabilir.