Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur ? - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur ?

Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur ?:
Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhında Silahlı Kuvvetler Uzmanı olarak görev almak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.Uzman yardımcılığına giriş
Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcıları, giriş sınavı ile mesleğe alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre ilgili Kurum(Genelkurmay Başkanlığı veya ilgili kuvvet komutanlığı) tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.
Giriş sınavına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun hizmet birimlerinin görev alanlarına göre belirlenen en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezunolanlardan, ilgili Kurum tarafından başvuru ilanında belirlenen alanlarda ve KPSS puan türüne ait taban puan ve üzerinde puan almış olanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabiliyor.
Ancak, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmış olanlar Uzman Yardımcılığına alınmıyor.
Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. İstenecek belgeleri süresi içinde teslim edenlerden haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcılığına atamaları yapılır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcılığı süresi adaylık süresi dâhil en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları için, adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.Bu plan kapsamında mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesi; yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması; bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılması; kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılması; yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi; uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılması gibi çalışmalar yürürtülür.
Uzmanlık tezi
Uzman yardımcısı, Kurumdaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamladıktan sonra tez konusu belirler. Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır.
Sınav kurulu, tezi değerlendirir ve tezin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir. Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, iki ay içerisinde tez savunmasına alınır. Tez savunması aşamasında Kurul, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını değerlendirir.Yeterli ve başarılı olan tezler kabul edilmiş sayılır.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı ve Uzmanlığa atanma
Adaylıkta geçen süre dâhil uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olan ve hazırladığı tezi başarılı bulunan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, yazılı veya sözlü olarak yapılır.Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli bir mazeret sebebiyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Yeterlik sınavında başarılı olanlar, kadrosunun gerektirdiği yabancı dillerden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip sunması halinde, uzman olarak kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı hizmet birimine ataması yapılır.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler; ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve ilgili Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda;.
-Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak,
-Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,
-Bağlı olduğu birim tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak,
-Kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme programlarına katılmak,
-Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen işleri yerine getirmek
gibi görevleri yürütürler.
Yurt dışı ve yabancı dil eğitimi
Uzman yardımcıları ilgili Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Kurum tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
Uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.