Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek gibi görevleri yürütecek Gençlik ve Spor Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı” istihdam edilmektedir.

Gençlik ve Spor Uzmanlığı
Meslek personeli olan Uzmanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığının görev alanına giren bütün konularda araştırma ve inceleme yapmak, uygulamayı takip ve denetlemek; Bakanlığın yürütmekle yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek üzere kurum ve kuruluşlarda yapacakları inceleme, araştırma ve denetlemelere ilişkin işlemleri yürütmek üzere istihdam edilirler.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınır. Yarışma Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.
Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, müteakip sınav tarihine kadar, Yarışma Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içinde eğitim ve staja tabi tutulur.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamladıklarında, tez hazırlama sürecine girerler.
Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son iki ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.
Uzman yardımcısı Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde hazırladığı tezin savunmasını yapar.  Tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.
Yeterlik Sınavı
Yeterlik Sınavına girebilmek için;
a) Uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler ile uzman yardımcılığı süresince alınan toplam sağlık izninin iki aydan fazla süren kısmı hariç üç yıl çalışmış olmak,
b) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
şarttır.
Yeterlik Sınavı; tez savunması, yazılı sınav ve yabancı dil olmak üzere üç aşamadan oluşur.
Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, sonucun ilanından itibaren bir aydan önce olmamak kaydıyla, klasik yazılı sınava alınır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavda başarısız olan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.
Uzmanlığa atanma
Uzman olarak atanabilmek için;
a) Tez savunması ve yazılı sınav aşamalarında başarılı olmak,
b) KPDS’den en az (C) düzeyinde puan aldığına dair veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş ulusal veya uluslararası geçerliği bulunan, geçerlik süresi dolmamış belgeyi yazılı sınavın sonucunun tebliğinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmek,
gerekir.
Başarısızlık halinde atama
Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen, ikinci defa yapılan yazılı sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanır.
Eğitim
Uzmanlar, tespit edilen programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisansüstü çalışma yapmak üzere, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir.
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilir.
Tanıtım
Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlık görevleriyle ilgili kamuoyunu ve üniversite çevrelerini bilgilendirmek, tanıtmak ve nitelikli yeni mezunları mesleğe kazandırmak amacıyla, yurtiçinde düzenlenen ilgili fuarlara, seminerlere ve benzeri organizasyonlara katılabilir.