EZACIBAŞI BAXTER MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

EZACIBAŞI BAXTER MAAŞLARI

EZACIBAŞI BAXTER MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952’de İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi.
Eczacıbaşı bugün, temel olarak yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak çalışan bir sanayi kuruluşları topluluğudur. Topluluk yapısında, bu temel sektörler dışında finans, bilgi teknolojileri, kaynak teknolojileri, madencilik ve gayrimenkul geliştirme alanında etkinlik gösteren kuruluşlar da yer alıyor.
Topluluk, dünyanın tek çatı altında toplanmış en büyük seramik sağlık gereçleri fabrikalarından birine sahip bulunuyor. Temizlik kağıtları pazarında ise Türkiye'de liderliği elinde tutuyor.
Topluluğun sermayesi halka açık kuruluşlarını EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. oluşturuyor.
Eczacıbaşı, beşi yabancı ortaklı olmak üzere toplam 49 kuruluşu, 13.300'ün üzerinde çalışanı ve 2015 sonu itibariyle 8,4 milyar TL cirosu ile Türkiye'nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer alıyor.
Eczacıbaşı, çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsüdür.
Biz Eczacıbaşılılar,
Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı herşeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.
Yönetim anlayışımız "insana saygı"ya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.
Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.
Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.
Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.
Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun kültüre ve sanata, eğitime, bilime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız.
Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.
Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı; Topluluğa eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Topluluk değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.
Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.
Eczacıbaşı Topluluğu’nda işe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız tüm kuruluşlarda aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesi esastır.
Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması işe alım sürecinin standart olabilmesinde önemli kriterlerdir.
Eczacıbaşı Topluluğu'nda, çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.
Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de Topluluğun stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.
Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik sunulur.
Eczacıbaşı Topluluğu'nda kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür.
Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle Topluluk içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.
Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük güç Topluluk değerlerini benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlardır. İnsan kaynaklarının söz konusu hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve Topluluk olmanın getirdiği sinerjiden yararlanacak şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.
Eczacıbaşı Topluluğu'nda performansın yönetilmesi temel yaklaşım olarak kabul edilir. Performans Yönetimi Sistemi; kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.
Performans Yönetimi Sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.
Performans değerlendirmesinde temel kriterler iş hedefleridir. Topluluk için belirlenen hedefler; grup, kuruluş, bölüm ve birey düzeyine indirgenir. Kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılır.
Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının organizasyon yapılarında yer alan pozisyonların, tüm Topluluk kuruluşları için ortak bir metodoloji ile iş değerlendirmesinin yapılması ve iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır.
İşlerin göreceli büyüklüklerinin uluslararası geçerliliği olan bir iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi
Global, yerel ve sektörel piyasa ücret araştırma sonuçları ile mevcut ücret yapısını kolaylıkla karşılaştıracak bir altyapı oluşturulması
İnsan kaynakları süreçlerinin (seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi vb.) entegrasyonunu ve bütünsel yönetimini kolaylaştıracak ortak bir altyapı oluşturulması
hedeflenir.
Yetkinlikler, çalışanın iş profili ile belirlenen temel sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışlardır.
Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim gereksinimlerini belirlemek, iş yapış şekillerini geliştirerek bireysel performansı ve takım performansını iyileştirmek, çalışanlara daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları sunabilmek için Yetkinlik Seti ve Yetkinlik değerlendirme metodolojisi kullanılır.
Her bir pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler belirlenerek, ilgili davranışlar tanımlanır ve çalışanlarla paylaşılır.
Yılda bir kez çalışanlar ile yetkinlik değerlendirme görüşmeleri yapılarak gelişmeye açık alanlar ve güçlü yönler belirlenir.
Yetkinlik değerlendirme sonuçları Gelişim Planlama Sistemi'ne girdi teşkil eder. Kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışanın ilgili yetkinliklerini geliştirmesi için yıllık planlamalar yapılır.
Eczacıbaşı Topluluğu'nda her çalışan bir yetenek kabul edilir.
Topluluğun, insan yönetimi alanında temel ilkelerinden biri insana yatırım yapılmasıdır.
İnsana yatırımda, yatırım kaynaklarının etkin kullanılabilmesi amacıyla, insan kaynağını yönetenlerin tümü tarafından aynı anlayışla uygulananan kurumsal bir kaynak yönetimi ve "önceliklendirme" sistematiği kullanılır.
Yetenek Yönetimi, Topluluğun gelecek nesillerini, gelecekteki iş liderlerini yetiştirmek amacıyla Topluluk genelinde koordine edilen, bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun insan yönetimi uygulamalarında, birey; bilgi, deneyim, yetkinlik, kişisel özellik ve bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alınır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme