Et Ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Et Ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Et Ve Süt Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Et ve Süt Kurumu (EST) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Müfettiş yardımcılığına giriş
ESK müfettiş yardımcılığına, yazılı ve sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna göre girilir.
Giriş sınavına; Türkiye’de en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, mühendislik, fen fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan, sınav duyurusunda belirtilecek alanlardan mezun olan ve KPSS puanı itibariyle istenen düzeyde bulunanlar girebilir.
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
Müfettiş yardımcıları, 3 yıl sürecek yardımcılık dönemi içerisinde belli bir program dahilinde yetiştirilirler.
-Birinci dönem çalışmaları: Teftiş, inceleme ve soruşturma iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi ile dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir. Ayrıca, müfettiş yardımcılarının en az l er aylık dönemler itibariyle Kurumun bazı birimlerinde uygulamalı eğitim almaları sağlanır.
-İkinci dönem çalışmaları: Bu dönemde teftişler grup halinde yapılır. Müfettiş yardımcıları, belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında çalışırlar. Bu süreçte müfettiş yardımcılarının teftiş, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenmeleri sağlanır.
-Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak Başkanlıkça teftiş, inceleme ve soruşturma görev ve yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavı ve Müfettiş kadrosuna atanma
Müfettiş yardımcıları, üç yıllık staj döneminden sonra mesleki bilgi ve tecrübelerinin belirlenmesi amacıyla yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından oluşur.
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınav notlarında eşitlik olması halinde müfettiş yardımcılığına giriş sınav notu esas alınır.
Başka göreve atanma
Müfettiş yardımcılarından; yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ikinci sınav hakkında başarılı olamayanlar ya da kullanmayanlar Teftiş Kurulu dışında, memur unvanlı pozisyonlara atanırlar.
Müfettişlik güvenceleri
Müfettişler, kendi istekleri veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri ve mesleğin ifasını engelleyici nitelikteki sağlık sebepleri dışında görevlerinden alınamaz, idari görevlere atanamazlar.
Görev yerleri

Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.
İhtiyaç halinde, Genel Müdürün onayı ile Ankara dışında grup merkezleri kurulabilir. Bu grup merkezlerinde görev yapan müfettişlerden biri, verilen emirleri yerine getirmek, Başkanlık ve Genel Müdürlükle koordinasyonu sağlamak üzere Genel Müdür tarafından refakat müfettişi olarak görevlendirilir.

Müfettiş yardımcısı ve müfettişlerin görevleri
Müfettiş yardımcıları, yetişmeleri bakımından dosya, rapor ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapmak; ESK’nın teşkilat yapısını inceleyerek bilgi edinmek; birlikte çalıştıkları kıdemli müfettiş tarafından teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında verilen görevleri yapmak; yetki verildiğinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak gibi görevleri yerine getirirler.
Müfettişler, ESK Genel Müdürü tarafından uygun görülecek yöntemle araştırma, teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; teftiş edilen yerlerde belirlenen uygulama hataları ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve alınması gereken tedbirler hakkında gerekçeli önerilerde bulunmak; görev sırasında, derhal el konulmadığı takdirde suç oluşması veya zarar meydana gelmesinin belirlenmesi halinde durumu ivedilikle Başkanlığa bildirmek, konu hakkındaki delilleri toplamak gibi görevleri yürütürler.