Enerji Ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, merkez teşkilatı hizmet birimlerinde “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı” olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile "Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılır.
Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak yapılır.
Yarışma sınavına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, fen, fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar katılabilmektedir.

Uzman Yardımcılığı dönemi
Yarışma sınavını kazanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl bu unvanda görev yaparlar. Uzman yardımcıları, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra çeşitli eğitimlere de tabi tutulurlar.
Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve tezin onaylanmasından sonra en geç bir yıl içinde tezini hazırlar. Uzman yardımcısı, hazırladığı tezi yeterlik sınav komisyonu önünde tezini savunur.
Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. Tezlerini sunmayan veya ikinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından yazılı şeklinde yapılır.
Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Uzmanlığa atanmaları
Uzman yardımcıları; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır.
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Görevleri
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmaktan,
-Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,
-Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,
-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,

-Amirleri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekten,
görevli ve sorumludurlar.