Enerji Uzman Yardımcısı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Enerji Uzman Yardımcısı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Enerji Uzman Yardımcısı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı (sözlü) ile Enerji Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Enerji Uzmanlığı
Enerji piyasasına ilişkin olarak; elektrik, doğalgaz, petrol ve lpg alanında tüzel kişilerin faaliyette bulunmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin göre düzenlenmesi, piyasa performansının izlenmesi,  performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulması, fiyatlandırma esaslarının tespit edilmesi, piyasanın denetlenmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz,  idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuş bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetleri Enerji Uzmanları tarafından görülmektedir.
Enerji Uzman Yardımcılığına giriş
KPSS sonuçlarına göre, sınav duyurusunda belirtilen eğitim dallarında ve puan türlerine göre belirlenen adayların katılacağı yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınav şeklinde yapılacak olan giriş sınavında başarılı olanlardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığına atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlikleri Kurum tarafından tecil ettirilir. Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri hizmet birimlerinde, ilgili hizmet birimi amiri veya ilgili hizmet birim amiri tarafından görevlendirilen grup başkanı ve/veya uzman gözetiminde çalışırlar.
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur. Ayrıca, Kurumsal ihtiyaçlar, ilgili mevzuat ve bütçe olanakları çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi çalışmalara katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır.
Kurumun görev alanı ile ilgili santraller, elektrik ve doğalgaz dağıtım tesisleri,  doğalgaz depolama tesisleri ile rafineri gibi kamu ve özel sektöre ait tesislerdeki uygulamaları yerinde incelemek amacıyla inceleme programları düzenlenebilir.
Kurumda en az bir yıl çalışan ve asaletleri tasdik edilen uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Tez hazırlama
Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışılmış olan, hazırladıkları uzmanlık tezinin başarılı bulunanlar yeterlik sınavına alınırlar.
Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Başarısızlık hali 
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda memur unvanına denk bir kadroya atanırlar.
Uzman kadrosuna atanma
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
 Yurtdışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilmektedir.
Yabancı dil eğitimi
Kurum, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitimi düzenleyebilir veya eğitim programlarına gönderebilir.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,
-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlık çalışmaları ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak,
-Görevlendirildiklerinde kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,
-Görevlendirildikleri dairenin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları meseleler hakkında muayyen zamanlarda düzenlenecek tartışmalı toplantılara katılarak görüşlerini açıklamak,
-İlgili daire başkanı, grup başkanı veya uzman tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmekle,
yükümlüdür.
Yeniden atanmaları


Uzman yardımcılığı veya uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden veya naklen uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, ihtiyaç ve boş kadro bulunmak şartıyla Kurul kararıyla atanabilirler.