Ekonomi Bakanliği Ürün Denetmen Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Ekonomi Bakanliği Ürün Denetmen Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Ekonomi Bakanliği Ürün Denetmen Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Ekonomi Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Ürün Denetmeni olarak yetiştirilmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Ürün Denetmen Yardımcısı istihdam etmektedir.
Ürün Denetmenliği
Ürün Denetmenleri, Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ithalat ve ihracat denetimi yapmak, Bakanlık görev alanına giren devlet yardımlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, uluslararası gözetim yapan şirketleri periyodik olarak denetlemek ve benzeri görevleri yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan ve müfettiş statüsünde olmayan denetim elemanlarıdır.

Görev yerleri
Ekonomi Bakanlığının taşra teşkilatı olan Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Denetmenlerinin görev merkezleri bölge müdürlüklerinin görev alanı içerisindeki illerdir.

Ürün Denetmenliğine giriş
Denetmenliğe, Denetmen Yardımcısı olarak özel bir Yarışma sınavıyla girilir. Yazılı ve sözlü sınav olarak veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılan yarışma sınavını kazananlar Ürün Denetmen Yardımcısı olarak atanırlar.
Denetmen yardımcılığına; en az dört yıl eğitim veren iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve duyuruda belirtilecek mühendislik fakülte ve/veya yüksek okullar ile diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar alınmaktadır.
Yetiştirilmeleri
Denetmen yardımcısı kadrosuna atananlar, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulur ve bunun yanı sıra çeşitli programlar dahilinde yetiştirilirler.
-Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem büro çalışmalarını kapsar. Denetmen Yardımcıları büronun dosya, arşiv, yazışma gibi konuları hakkında bir dosya hazırlarlar. Bu dönem çalışmaları bir aylık süreyi kapsar.
-İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmalarında Denetmen Yardımcılarının Denetmen refakatinde belli bir ürün üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Bu dönem çalışmaları üç aylık süreyi kapsar.
-Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmaları yeterli görülen Denetmen Yardımcıları, Denetmen refakatinde, ikinci dönem çalışmasında üzerinde çalıştıkları ürünün ve bu ürünün bulunduğu gruba dahil diğer ürünlerin denetimine çıkarak ve çalışmalarını ürün grubu üzerinde yoğunlaştırarak denetim konusunda bilgi ve beceri kazanırlar. Bu dönem çalışmaları 6 aylık süreyi kapsar.
Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Denetmen Yardımcıları için yapılacak sınavda başarılı olanlara, üzerinde çalıştıkları ürün grubunun denetimlerine re’sen çıkma yetkisi verilir.
Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık dönemler halinde bu diğer ürün ve ürün grupları üzerinde de çalışmalar yaparlar.
Yeterlik sınavı
Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar yeterlik sınavına çağrılırlar.
Yeterlik sınavı, Denetmen Yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek amacıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır
Ürün denetmenliğine atanma
Yeterlik sınavında başarı gösteren Denetmen Yardımcıları, Bakanlıkça Ürün Denetmeni olarak atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayanlar
Denetmen Yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar veya geçerli bir özürü olmaksızın sınava katılmayanlar Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Denetmen Yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Bakanlıkta memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görevden alınmaları
Denetmen ve Denetmen Yardımcılarından, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı tespit edilenler, Bakanlıkça görevden alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma
Denetmenlere, bayram ve hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.
Ürün denetmenliğine yeniden atanma
Bakanlıkta Ürün Denetmenliğinden ayrılanlar, boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, yeniden Denetmenliğe atanabilirler.