Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı çeşitli eğitim alanlarında Dış Ticaret Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Dış Ticaret Uzmanlığı
Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerinde görevlendirilen ve sorumluluk verilen Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar.
Uzman yardımcılığına atanma
Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur.
Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde yazılı başvuru yapanlar, uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yetiştirilmeleri ve eğitimleri
Uzman yardımcısı olarak atananlar; bu kadroda bulundukları sürede, memuriyetin ve uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları;
-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.
-Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalanabilirler.
-Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
Uzmanlık tezi
Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yıl çalışan uzman yardımcısı uzmanlık tezini hazırlamaya hak kazanır.
Uzman yardımcısı, tezinin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde birimine teslim eder. Bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izin veya toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.
Tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç altmış gün içinde uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur.  Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır
Yeterlik sınavı 
Uzmanlık tezi yeterli bulunan ve Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı,  Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen diğer konulardan yazılı ve sözlü şeklinde yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için,
Yeterlik sınavında başarılı olması ve giriş sınavına başvuru sırasında sunduğu yabancı dil belgesinden eski tarihli olmamak kaydıyla, YDS’den en az (B) seviyesindeki belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi
gerekir.
Uzman olma hakkını kaybetme
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları,
a-Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
b-Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin araştırma ve incelemeleri yürütmekle ve Bakanlığın politika, strateji ve hedeflerinin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,
c-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmekle,
ç-Kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,
d-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,
e-Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle
görevlidirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple görevinden ayrılmış olup yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.