DSİ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

DSİ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

DSİ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü Müfettişi olarak yetiştirilmek amacıyla Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmektedir.

DSİ Müfettişliği
DSİ Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerini teftiş etmek; mevzuattan sapmalar ve yolsuzluklar varsa ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak; Kurumun teşkilat yapısının, hizmet binası ve çalışma yerlerinin, araç ve gereçlerin nicelik ve nitelik yönünden amaca uygun olup olmadıkları, verimli bir biçimde kullanılıp kullanılmadıkları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli olan Müfettişler, emir ve talimatları DSİ Genel Müdüründen alır ve görevlerini Genel Müdür adına yürütürler.
Görev yerleri
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev yapacağı Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Genel Müdürün onayıyla başka merkezler de kurulabilir veya aynı yolla kaldırılabilir.
Müfettişliğe giriş
DSİ Teftiş Kurulu müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda başarılı olmak ve Kurumun açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
Atanmaları
Giriş sınavı sonucunda duyurulan kadro kadar aday başarı sırasına göre Müfettiş Yardımcısı olarak atanır. Ataması yapılmayanlarla ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine, giriş sınavı başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcılarının, Kurumla ilgili mevzuat ve uygulamayı, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlenir.
Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma
Müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan müfettiş yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı
Müfettiş yardımcısı olarak üç yıl çalışan ve yeterlik sınavına girmesi, birlikte çalıştığı Müfettiş ve Başkan tarafından uygun bulunanlar, yeterlik yazılı sınavından en az iki ay önce bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.
Yeterlik sınavı, müfettiş yardımcılarının Kurumu ilgilendiren mevzuatı ve uygulanmasını, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamaları alınır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil notu üstün olana sıralamada öncelik verilir.
Yeterlik sınavında başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.
Başka göreve atama
Başkanlıkça kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcıları, öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.
Başmüfettişliğe yükselme
En az 3 yıl müfettiş unvanıyla görev yapanlardan mesleki yetenek, kıdem, gayret ve görevindeki başarı durumları göz önünde bulundurularak Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile müfettişler, Başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, başka göreve atanamazlar.
Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
Yurt dışına gönderilme
Kuruldaki hizmet süreleri üç yıldan fazla olan müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, belirlenecek konularda inceleme ve araştırma yapmak için bütçeye konulacak ödenekle bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.