DOMİNOS PİZZA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DOMİNOS PİZZA MAAŞLARI

DOMINOS PIZZA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Domino’s Pizza Çalışan Politikası
Domino’s Pizza için çalışanlarının mutlu ve bağlı olmalarını sağlamak temel bir sorumluluktur.
Stratejilerine ‘Sıra dışı insanlar’ başlığında giren bu alanda kopya edilemez varlığımız olan insanın
kritik bir noktada yer alması; gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak
geliştirilmesi yatmaktadır. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası, insan kaynakları ve eğitim
düzenlemeleri aracılığıyla çalışanların kariyer gelişimlerinde tam olarak rol almalarını
cesaretlendirmektedir.
Fırsat Eşitliği
Domino’s Pizza, tüm çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlar için fırsat eşitliği ilkesini benimsemiştir.
Çalışanlar ve iş başvurusunda bulunanlar, ırk, renk, din, cinsiyet, millet, yaş, medeni hal, vatandaşlık
veya diğer sınıflandırmalara bakılmaksızın yalnızca kişisel kapasite, mesleki uygunluk veya gelişme
potansiyelleri temel alınarak değerlendirilir.
Kariyer hareketlerinde de benzer bir politika ile terfi ve atama süreçlerinin eşit ve adil yapılmasına
yönelik sistemler işletilmektedir.
Açıklık Politikası
Çalışanlar, iş geliştirme, bilgi, pazar araştırmaları, problem çözümleri, karşılaştırmalı incelemeler gibi
konularda düşüncelerini bölüm yöneticileri veya Üst Yönetim ile paylaşabilirler. Domino’s Pizza
karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif yaklaşımların
benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir şirket olma hedefini benimsemektedir.
Bölüm yöneticileri ve Üst Yönetim şirket organizasyonu çerçevesinde mümkünse çalışanları
dinlemeye, onlara geri bildirim vermeye, yaptıkları araştırmalarına destek vermeye ve problem
çözümlerine yardımcı olmaya çalışır.
Nitelikli İşgücü Kazandırma
İşe alınacak kişilerin sahip olması gereken asgari kriterler aşağıdaki gibidir:
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 16 yaşını tamamlamış olmak. 17 yaşından gün almak.
 Yüz kızartıcı suç, kaçakçılık ve benzeri suçları işlememiş olmak.
İşe alımlarda dikkat ettiğimiz yetkinliklerimiz, Müşteri Odaklılık, Başarı ve Sonuç Odaklılık, Kendini ve
Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme, Hızlı, Dinamik Oto Kontrolünü Yüksek Tutma olarak sıralayabiliriz.
İşe Alımlarda; işin gerektirdiği nitelikler ve kişisel beceriler ele alınarak, objektif ve adil bir
değerlendirme yapılır. Burada amaç, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine
uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır.
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun
bulunan aday çalışmaya başlar. İşe başlayan çalışanların çalıştıkları birimin hedefleri ve grubun
kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı
oluşturulur.
Şirketlere yeni katılan çalışanların hızla Domino’s Pizza’ya entegre olmalarını sağlamak Oryantasyon
Programı düzenlenir. Bu program dahilinde,
1. Şirketin tanıtımı, vizyon, misyon, değerleri ve hedefleri
2. Fonksiyon ve pozisyona yönelik tanıtım ve bilgilendirmeler
yapılır. Oryantasyon programları pozisyona göre farklı detay ve içeriklerde hazırlanabilmektedir.
Çalışma Saatleri
Çalışanların çalışma saatleri ve günleri, pozisyonun niteliğine göre değişmekte; vardiya planları ile
çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Planların oluşturulmasında yine eşitlik ve şeffaflık ön planda
tutulmaktadır.
Oluşturulan işgücü çizelgeleri ilgili Yöneticilerin onayı dahilinde İnsan Kaynaklarına aktarılmakta ve
olağanüstü haller dışında her ayın 5. gününde maaş ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
Gizlilik
Şirketin değerli bilgi birikimi çalışanlar tarafından gizli tutulmaktadır ve şirket de çalışanların kişisel
bilgilerini gizli tutmaktadır.
İç İletişim ve Motivasyon
İnsan Kaynakları iç iletişimi ve motivasyonu arttırmak, çalışanlarla üstleri arasındaki iletişimi
geliştirmek amacı ile aktiviteler yapmaktadır: Operasyon ekibi için gerçekleştirilen bölge bazlı iletişim
toplantıları; her hafta Cuma Günleri şirket çalışanlarının yazılarından oluşan, İnsan Kaynakları
tarafından yayımlanan Domini Bülten; Franchisee’lerın, restoran müdürlerinin ve yönetimin
katılımıyla sağlanan en büyük etkinlik, Büyük Rally, 1 yıl boyunca neler yaptık? 1 yıl boyunca neler
yapacağız? bilgilendirme toplantıları gibi bir çok iç iletişim ve motivasyon artırıcı aktiviteler yıl başında
yapılan iletişim planına bağlı bir şekilde yapılmaktadır.
Eğitim ve Gelişim
Şirket çalışanının yetişmesi ve gelişmesi yönünde fırsat eşitliğini gözeterek, mesleki ve kişisel
gelişimini sağlayıcı olanaklar sunmaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı, çalışanlarının sürekli
gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir.
Domino’s Pizza restoranlarında giriş düzeyi pozisyonları olan lezzet ustası ve lezzet elçisi çalışanlar,
görevlerini yerine getirmeleri için gerekli temel bilgi ve becerileri, iş başı ve sınıf eğitimleri ile
edinirler. “Benim İşim" eğitiminde Domino's Pizza restoranlarında görev alan herkesin mutlaka
alması gereken programdır. Domino’s Pizza tarihini, vizyonu, misyonu, değer ve ilkelerini, ürünlerini,
kullanılan ekipmanları, standartlarını ve genel iş süreçlerini tanımlar. Bu eğitimi alan kişi, açık
pozisyon olduğu takdirde vardiya müdürü adayı olur ve Domino’s Pizza restoranlarında vardiya
müdürü olarak görev alacak tüm müdürlerin alması gereken “Benim Vardiyam” programını alır.
Vardiya müdürü sorumluluğu; ürün, ekipman ve insan yönetimi ile satış artırma ve maliyet yönetimi
konularını kapsar.
Bir sonraki göreve atanmak için katılacakları sertifikasyon programları ile gittikçe artan bir deneyime,
bilgi ve beceriye sahip olurlar ve “Benim Restoranım” programına dahil olurlar. Bu program Domino's
Pizza restoranlarında asistan müdür ve restoran müdürü olarak görev alacak tüm müdürlerin alması
gereken programdır. Ekip olma ve oluşturma, liderlik, satış ve pazarlama yönetimi, kâr zarar yönetimi
konularını kapsar.
Domino’s Pizza Türkiye’de işe giriş seviyesinden başlayan çalışanlar, bu programlara katılarak yalnızca
2 sene sonra restoran müdürü olarak sorumluluk alabilir, yüksek satışlı ve kalabalık bir sıra dışı ekibi
yönetebilirler. Kariyer yolun son basamağı restoran müdürlüğü değildir. Bu doğrultuda, “A Takımı”
programı ile Domino’s Pizza bünyesinde görev yapan Restoran Müdürlerinin belirli dönemlerde İnsan
Kaynakları tarafından yayınlanan kriterleri karşılamaları durumunda Bölge Müdürü olma yolunda
ilerlemek için “A Takımı” programına başvuru yapma imkanı tanınmaktadır. “A Takımı” programına
başvuran Bölge Müdürü Adayları gerekli aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra bir üst pozisyona
atanmaya hak kazanırlar.
Performans Değerlendirme
Çalışanın var olan bilgi ve becerisini en üst düzeyde değerlendirme ve buna bağlı kariyer planlama
amacı ile performans değerlendirme uygulaması gerçekleştirilmektedir. Amaç çalışanların gelişim
sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratmaktır; yöneticilerin de çalışan performansını düzenli olarak
izlemeleri sağlanır ve açık iletişim desteklenir.
Farklı organizasyon seviyeleri için farklı performans sistemleri işletilmekte olup; aylık, 3 aylık veya
yıllık değerlendirmeler yapılmaktadır.
Domino’s Pizza Disiplin Anlayışı - Çalışma Güvenliği
Domino’s Pizza çalışanı, işlerin yürütülmesinde kanun, tüzük, yönetmelik ve dahili mevzuatta yer alan
hükümlere veya tespit edilen usul, prensip ve kararlara uymak zorundadır. Domino’s iş dünyasını
tanımlayan bu kurallara uymayan personel hakkında disiplin cezaları uygulanır. Disiplin cezaları
durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre sözlü uyarı, yazılı uyarı, kınama veya iş akdi feshi olabilir.
Şirket, çalışma alanındaki çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamaya önem vermektedir. Bu açıdan
düzenli denetimler almakta ve iyileştirme çalışmaları planlamaktadır. Çalışanlar da kendi görevleri
kapsamında güvenliklerini ön planda tutarak işlerini gerçekleştirmek ile yükümlüdür.
Şirketin profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamı ve daha ileri noktaya taşınması tüm
Domino’s çalışanlarının birincil sorumluluğudur.
Bu çerçevede, Domino’s Pizza çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:
• Yasalara daima uymak,
• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
• Tüm ilişkilerinde yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
• Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak,
rüşvet almamak ve vermemek,
• Sürdürülen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama
prensiplerine uygun olarak hareket etmek,
• Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta beyanda ya da
yazışmada bulunmamak,
• Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş
ahengini bozmamak,
• Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına
şahsi mal gibi özen göstermek, bunlara olası kayıp ve zarar vermek, yanlış kullanım, suistimal,
hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanı ve şirket kaynaklarını doğrudan
ve dolaylı olarak kullanmamak.
Özellikle operasyonda sürücü olan arkadaşlarımızın önce kendi güvenlikleri için aşağıdaki
kurallara uyması gerekmektedir:
 1 Lezzet elçisi için servise çıkmadan önce 15 dakika motorun çalıştırılıp ısıtılması ve bu esnada
fren lastik, ayna, far, sinyal, stop lambalarının ve benzin kontrolünün yapılması gerekir. Lastik
havası inmiş, frenleri tutmayan, aynası olmayan ve fren kolları kırık olan motosiklete
binmemelidir.
 1 Lezzet elçisi, motosiklete binmeden önce mutlaka kask ve kemeri takmalı, kasksız hiçbir
şekilde motosiklete binmemelidir. Kask takarken bandana ve şapka gibi aksesuarların
çıkartmalıdır. Başkalarının can güvenliğini tehlikeye atacağından dolayı motosikletin arkasına
ikinci bir kişiyi asla bindirmemeli ve trafik ışıklarının ve yaya geçitlerinin olduğu yerlerde
mutlaka durmalıdır.
 1 Lezzet elçisi, trafikte, yayaların ve araç şoförlerin can güvenliğini tehlikeye atacak
davranışlarda bulunmamalıdır.
 1 Lezzet elçisi, şehir içi hızı 50 km’yi geçmeyecek şekilde sürüş yapmalı ve araç sollamalarını
güvenli ve kontrollü şekilde soldan yapmalıdır. Yayaların yürüyüş alanları olan kaldırımlardan
motorla gitmemeli, aniden duran bir araca çarpmamak için öncelikle hızını ayarlamalı ve takip
mesafesini korumalıdır.
 1 Lezzet elçisi, seyir halinde iken araç üzerinde sigara içmek ve telefonla konuşmak gibi
tehlike arz eden davranışlardan uzak durmalıdır. Yağışlı havalarda zeminin normalden daha
fazla kaygan olacağından dolayı daha yavaş ve daha dikkatli olması gerekir. Özellikle virajlara
girerken daha yavaş ve kontrollü şekilde girmelidir.
 1 Lezzet elçisi, düşme, devrilme gibi kazaların olmaması için, park esnasında güvenli ve
başkalarına zarar vermeyecek şekilde park etmesi gerekir, motorsikletin rüzgardan veya
çarpma dokunma gibi ufak darbelerden dolayı devrilme riski olduğundan dikkatli bir şekilde
park etmesi gerekir.
 1 Lezzet elçisi, yerleşimin daha yoğun olduğu, mahalle, sokak gibi yayaların ve çocukların
daha yoğun olduğu yerlerde çok daha dikkatli olması gerekir, özellikle gece görüş alanının
azalacağından dolayı üzerine giydiği kıyafetlerin belirgin ve reflektörlü olmasına dikkat
etmelidir.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme