Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığına,  en az lisans düzeyinde dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olanlar ile uzman yardımcısı kadrolarının %10’undan az ve %20’sinden fazla olmamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek lisans düzeyindeki diğer yüksek öğrenim dallarından mezun olanlar alınabilmektedir.
Uzman yardımcılığın giriş
Kariyer meslekler arasında yer alan Diyanet İşleri Uzmanlığı mesleğine, yapılacak yarışma sınavı sonucuna göre Uzman Yardımcısı olarak girilir. Giriş yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar.
Adaylıkta geçen süreler de dâhil olmak üzere bir yılını tamamlayan uzman yardımcıları tez çalışmasına başlatılır.
Uzman yardımcılarının, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları ve temsil tecrübelerini artırmaları için, Diyanet İşleri Başkanlığı birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamaları öğrenmeleri, yurt içinde ve yurt dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır.
Tez konularıyla ilgili araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil seviyelerini geliştirmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla uzman yardımcıları iki yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilebilir.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlar ve teslim eder.
Tez hazırlama süresinin son üç ayında, uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.
Tez Kabul Komisyonu, tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir. Tez değerlendirmesi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez Kabul Komisyonunca tez savunması yeterli görülenlerin tezi kabul edilir ve bunlar mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Mesleki Yeterlik Sınavı
**Mesleki yeterlik sınavına gireceklerde aşağıdaki şartlar aranır;
-Adaylıkta geçen süreler de dâhil en az üç yıl uzman yardımcısı olarak Başkanlıkta görev yapmış olmak, (aylıksız izinli geçirilen süreler ile altı ayı geçen hastalık izni süreleri hariç)
-Uyarma ve kınama hariç son üç yılda disiplin cezası almamış olmak,
-Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak,
-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Balkan ve Kafkas dillerinin birinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
**Mesleki yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.
Uzmanlığa atanma
Mesleki yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları boş kadro durumuna göre Diyanet İşleri Uzmanlığına atanır.
Başarısızlık durumu
Tezi yetersiz görülen yahut mesleki yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
Müktesep haklar
Diyanet İşleri Uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro ve Başkanlık ihtiyacına göre yeniden Uzman kadrolarına atanabilirler.