DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MAAŞLARI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Dışişleri Bakanlığı mensubu Devlet Memurlarına merkezde aylıkları yanında  “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir.

Sürekli görevle yurtdışına atanan memurların maaşları ise ülkelerin pahalılık düzeyi ve yaşam koşullarına göre Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca farklı emsal grupları çerçevesinde ödenir. Memurların yurtdışı aylıkları memuriyet kategorisine göre değişen, A, B ve C olmak üzere üç farklı katsayı cetvelinden hesaplanır. Farklı katsayı cetveli uygulanmasındaki amaç  temsil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

Sözkonusu maaş katsayıları evli ve eşi çalışmayan memura eşi için %5, ilk iki çocuğunun herbiri için ise %2,5 artırılarak uygulanır.

Ev kiralarının yüksek olduğu birçok ülkede, memurlarımızca ödenen kira bedelinin aylıklarının belli bir oranını aşması halinde “kira katkısı” adı altında Devlet katkısı sağlanır.

Atamalar yoluyla yer değiştirmelerde taşınma ve ulaşım masraflarını karşılamak üzere ayrıca ödemeler yapılır.
I. GENEL BİLGİLER:

1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?788831a5-a8e0-40ae-b7d3-2c7c5caca0cd adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir.

3. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 60’tır. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 4-5 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınavlara başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori

Adı

Yabancı Dil

Mezuniyet

Asgari

YDS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

85

20

200

Genel-2

Almanca

Fransızca

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

80

15

150

Genel-3

Arapça

Çince

İspanyolca

İtalyanca

Rusça

En az lisans düzeyinde üniversite mezunu

70

15

150

Bilişim ve Bilgi Teknoloji-leri

İngilizce

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği veya istatistik bölümlerinden mezun

75

10

100

TOPLAM

60

600

3. Sözlü sınavı sonucunda kategorilerden birinde yeterli sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.

6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1. Giriş sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b ) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2. Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı olanların, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:

1. Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

b) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
E-posta: sinav@mfa.gov.tr
Tel: (312) 2921000
MESLEK MEMURLUĞU STATÜSÜ İLE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU STATÜSÜ ARASINDA GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA

MESLEK MEMURLARI

Görev tanımı: Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden Meslek Memurları, yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları ile uluslararası hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri takip ve analiz eder, dış politikanın oluşturulmasına yönelik gerekli girdileri sağlar, stratejileri ve hareket tarzlarını oluşturarak Hükümet tarafından tespit olunan dış politika çerçevesinde uygularlar. Meslek memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Sunduğu kariyer perspektifi: Birinci Sınıf Başkonsolos / Elçi / Büyükelçi / Daimi Temsilci

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması var (bkz. sınav ilanı)

Giriş sınavı zorluk derecesi: Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına göre daha zor.

Yeterlilik sınavı: Altıncı yılda Başkâtiplik ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi

KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLARI

Görev tanımı: Konsolosluk ve İhtisas Memurları, konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atandıklarında, konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkilidir.

Sunduğu kariyer perspektifi: Başkonsolos / Büyükelçilik Müsteşarı / Daimi Temsilcilik Müsteşarı

Yurtdışındaki statüsü: Diplomatik pasaport hamili

Mezuniyet şartı: Tüm lisans mezunlarına açık

Giriş sınavı zorluk derecesi: Meslek Memurluğu giriş sınavına göre daha kolay.

Yeterlilik sınavı: Dokuzuncu yılda Kariyer İlerleme ve Konsolosluk Yeterlilik Sınavı

Yurtdışı görev süresi: Meslek yaşamının ortalama üçte ikisi

Not 1: Dışişleri Bakanlığında daha önce mevcut olan İdari Memur, Bölge Uzmanı, Yabancı Dil Uzmanı ve Haberleşme Teknik Personeli memuriyet kategorileri, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ortak statüsü altında birleştirilmiştir. Bu yeni statü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da ismen sayılan kariyer memuriyetlerinden biri olarak yapılandırılmıştır.

Not 2: Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsünden, Meslek Memuru statüsüne geçiş mümkün değildir. Ancak, Konsolosluk ve İhtisas Memuru statüsündeki personelin, başvuru şartlarını taşıması ve yapılacak olan sınavlarda başarılı olması halinde Meslek Memuru statüsüne atanması mümkündür.

DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI

Görev Tanımı: Dışişleri uzmanları, Kanun ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün gereği olarak; çalışmakta olduğu biriminin görev alanına giren ve özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda kapsamlı politika üretilmesine matuf olarak yazı, rapor, bilgi veya dosya notu hazırlamak ve sunmak; görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, Bakanlığın kurumsal gelişimine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek; bakanlık görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek; görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amiri tarafından verilecek diğer benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek; çalıştıkları birimde görevli uzman yardımcılarının Bakanlık işlerine uyumunda yardımcı olmak ile görevlidirler.

Sunduğu kariyer perspektifi: Sürekli yurtdışı göreve atanamayacak olan uzmanların merkez teşkilatındaki terfileri Devlet Memurları Kanunu’nun genel prensipleri çerçevesinde yapılır.

Mezuniyet şartı: Fakülte/bölüm sınırlaması vardır. Yeterlilik sınavı: En az üç yıl Bakanlıkta görev yaptıktan ve tezi Bakanlıkça kabul edildikten sonra Bakanlıkça sınava çağrılır.

Yurtdışı görev süresi: Yurtdışı görevi yoktur.
Memurların 2016 yılında alacakları maaşlar belirlendi. Buna göre, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki memur maaşı, 2 bin 559 liraya yükseldi
Memur maaş katsayıları, yüzde 0,90'lık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6'lık zamma göre yeniden belirlendi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren taban aylık katsayısı 1,39028, yan ödeme katsayısı da 0,028165 olarak uygulanacak.
Söz konusu düzenlemenin ardından, aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 8 bin 449 liradan 9 bin 66 liraya, genel müdür maaşı ise 7 bin 412 liradan 7 bin 957 liraya çıktı.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir hizmetlinin 2 bin 212 lira olan maaşı 2 bin 406 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan bir devlet memurunun 2 bin 356 lira olan aylık maaşı 2 bin 559 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 3 bin 165 lira olan maaşı da 3 bin 425 liraya yükseldi. 3'üncü derecenin 1. kademesinde yer alan başkomiserin maaşı ise 3 bin 556 liradan, 3 bin 843 liraya çıktı.


2016 MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin mevcut 2 bin 665 lira olan maaşı 2 bin 872 lira oldu. Aynı derece ve kademede yer alan araştırma görevlisinin maaşı 3 bin 741 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1'inci derecenin 4. kademesindeki profesörün maaşı da 6 bin 377 liradan 6 bin 858 liraya yükseldi.

7'nci derecenin 1'inci kademesinde olan bir doktorun maaşı 3 bin 734 liradan 4 bin 33 liraya yükselirken, 1'inci derecenin 4'üncü kademesinde yer alan bir uzman doktorun maaşı ise 4 bin 507 liradan 4 bin 859 liraya

Memurların mevcut maaşı ile 2016 Ocak'ta alacakları maaşları şöyle:

Müsteşar 1/4 8.449 9.066

Genel Müdür 1/4 7.412 7.957

Şube Müdürü-Üni 1/4 3.862 4.170

Memur 9/1 2.361 2.564

Memur 13/3 2.356 2.559

Hizmetli 12/1 2.212 2.406

Öğretmen 1/4 2.966 3.211

Öğretmen 7/1 2.665 2.872

Kaymakam 7/1 4.064 4.386

Başkomiser 3/1 3.556 3.843

Polis Memuru 8/1 3.165 3.425

Uzman Doktor 1/4 4.507 4.859

Doktor 7/1 3.734 4.033

Hemşire-Lise 11/3 2.568 2.786

Mühendis-Büro 1/4 3.944 4.257

Teknisyen-Büro 11/1 2.459 2.670

Profesör 1/4 6.377 6.858

Araştırma Görevlisi 7/1 3.741 4.040

Vaiz 1/4 3.006 3.255

Avukat 1/4 3.763 4.063

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde;

- Eş için, 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 177 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 189,54 lira tutarında aile yardımı ödeneği,

- 0-6 yaş grubu çocuklar için 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 41,54 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 44,41 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 20,77 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 22,20 lira tutarında aile yardımı ödeneği,

- Aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 2015 yılı aralık ayı itibarıyla 45,06 lira, 2016 yılı ocak ayı itibarıyla 61,76 lira asgari geçim indirim tutarı yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere her sene daimi, geçici ve sözleşmeli statüsünde personel alımı yapmaktadır. 2016 yılının ilk ataması olan 2016/1 Kamu Personeli Seçme Sınavı Merkezi Atama kapsamında İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak. Bugün yapılan yeni duyuru ile söz konusu Bakanlığın yüksek maaş alacak personel alımı yaptığı duyuruldu.

13 Bin Lira Maaş Verilecek

Söz konusu yapılan duyuruda sözleşmeli olarak alınacak olan Bilişim Personellerinin 8 Bin ila 13 Bin lira arasında maaş alacağı belirtildi. Yani alınacak olan işçiler normal bir sözleşmeli personellerden 3 - 5 katı daha yüksek ücret alacak. Üstelik başvuru yapmak isteyen adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacak.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacakİçişleri Bakanlığından yapılan duyuru ile kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere 6 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Peki alınacak olan memurlar hangi pozisyonda istihdam edecek.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 1 Proje Mimarı, 1 Uygulama Geliştirme Uzmanı Java, 1 Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Ağ Uzmanı ve 1 Sistem Uzmanı alınacak.

Yukarıda adı geçen pozisyonlarda istihdam etmek isteyen adaylar 27 Haziran 2016 tarihi ile başvuru yapabilir. Üstelik başvurularda KPSS şartı aranmayacak. Başvuru yapacak olan adayların 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden bitirmesi gerekmekte olup Bakanlıktan yayınlanan formu doldurup aşağıda verilen adrese şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
Üniversitelerimizin uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat gibi bölümlerinden mezun olan gençlerimize Bakanlığımızı daha iyi tanıtmak amacıyla 2011 yılında bir dizi faaliyet düzenledik. Çeşitli televizyon programlarında diplomasi mesleğini anlattık ve bakanlığa nasıl girilebileceği konusunda bilgiler verdik. Ayrıca kamu diplomasi çalışmaları çerçevesinde iki yıldır sürdürdüğümüz üniversite ziyaretlerine geçtiğimiz yıl da devam ettik. Üniversitelerimizde hem dış politikamızı anlattık, hem de mesleğimize ilgi duyan gençlerimize bakanlığa giriş için nasıl hazırlanabilecekleri konusunda ipuçları verdik.

Geçen yıl bir de bakanlığımızı tanıtan kapsamlı bir broşür hazırladık. Bu broşürlerden temin etmek isteyen gençler İnsan Kaynakları Dairemize kısa bir mesaj göndererek talepte bulunabilirler. Ayrıca broşürün pdf formatındaki örneğini hafta başında web sitemize de ekledik. İlgi duyanlar sayfalarımızdan indirip inceleyebilir, dostlarına da gönderebilirler.

Bu çalışmalarımıza 2012’de de devam edeceğiz. Ancak geçen yıl, bakanlığımıza girişleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme oldu. Önceki yıllarda diğer kamu kurumlarındaki kariyer memurlarına göre daha sınırlı özlük haklarına sahip olan bakanlığımız görevlileri, 2011 yılı son ayında Başbakanlık tarafından başlatılan bir çalışma ile benzer kamu kurumları ile aynı haklara sahip oldu. Örnek vermek gerekirse, 2011 yılında göreve başlayan bir meslek memurunun başlangıç maaşı yaklaşık 1.700 lirayken bu maaş yeni düzenleme ile yüzde 55 artışla 2.730 liraya yükseldi. Bu düzenlemenin önümüzdeki yıllarda bakanlığımıza ilgiyi daha da arttıracağını ümit ediyorum.

Belki ayrıntıları ile ilgilenenler olabileceği düşüncesiyle 2011 yılında kariyer memurlarımızın özlük hakları ile ilgili konularda sağlanan yenilikler ve başta bilişim olmak üzere, çeşitli alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgileri aşağıda kısaca özetlemek istiyorum.

Özlük hakları
1.2010 yılında yürürlüğe giren yeni Teşkilat Yasamızda yer alan aile yardımı, teşvik ödeneği, çocukların eğitim giderlerine katkı ve sıla bileti ile ilgili düzenlemeler 2011 yılında tamamlanarak uygulamaya geçirilmiştir. Böylece yurtdışında görev yapan bir memurumuz, çocuk sayısına ve bulunduğu ülkenin ait olduğu bölgeye göre yılda 30 bin Dolara kadar ek ödeme alabilme imkanına kavuşmuştur.

2. Bakanlığımız kariyer memurlarının merkez ve yurtdışı maaş dereceleri uzun yıllardır görevlilerimizin unvanlarına endekslenmişti. 4 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen yeni bir düzenleme ile maaş derecelerinin unvan ile bağı kesilmiş, böylece maaşların hesaplanmasında Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel esaslar uygulamaya geçirilmiştir. Bu uygulama sayesinde özellikle genç memurlarımızın maaşlarında önemli artışlar sağlanmıştır.

3. Afrika’daki temsilciliklerimizde görevlendirilen kariyer memurlarına lojman sağlanması yönünde yaptığımız girişimler ilgili makamlarımız tarafından kabul edilmiş ve Afrika kıtasındaki 30 temsilciliğimizin her birinde ikişer kariyer memuruna kurum tarafından lojman kiralanması imkanı sağlanmıştır.

4. Yurtdışı temsilciliklerimizden E ve F bölgesinde yer alanlara yapılan kariyer memuru atamalarında, ataması yapılan memurumuzun eşine de, isteğe bağlı olarak, tayin olunan misyonumuzdaki boş kadro durumuna göre, “sözleşmeli” statüde görevlendirilme imkanı sağlanması uygun görülmüştür. Böylece bir yandan misyonlarımıza nitelikli eleman kazandırılması, diğer yandan da mahrumiyet bölgesinde görev yapan memurlarımıza ek gelir sağlanması amaçlanmıştır.

5. Uzun yıllardır, kariyer memurlarımız başta olmak üzere, merkezdeki görevlilerimizin maaşlarında iyileştirme sağlanması ve özlük haklarımızın benzer kamu kurumlarındaki görevlilerinin düzeyine çıkarılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz girişimler olumlu sonuçlanmış ve bulunulan kadro dercesine göre merkez maaşlarımızda yüzde 15 ile yüzde 60 arasında artış sağlanmıştır. Özellikle genç memurlarımızın özlük haklarında önemli iyileştirmeler sağlayan yeni düzenleme 15 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya girmiştir.

6. İlk kez 2010 yılında başlatılan, atama kararnamelerinin erken çıkarılması uygulamasına 2011 yılında da devam edilmiştir. Kararnamelerimizin 2011 Şubat ayında yayınlanması, yurtdışına tayin olan memurlarımızın, görev yapacakları ülke için yaklaşık altı ay önceden hazırlık yapmaya başlamaları için bir fırsat oluşturmuştur. Bu uygulamaya 2012 yılı atama kararnamesinde de devam edilmesi öngörülmektedir.

Eğitim
7. Genç kariyer memurlarımıza yurtdışında yüksek lisans yapma imkanı sağlanması için Yeni Teşkilat Yasamıza eklenen maddenin uygulamasına yönelik olarak gerekli işlemler başlatılmış ve bu amaçla ilgili kuruluşlarımızın onayı alınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun da uygun görmesi ile birlikte ilk olarak 2012 yılında 25 kariyer memurumuzun lisansüstü eğitim için yurtdışı üniversitelere gönderilmesi öngörülmektedir.

8. İngilizce ve Fransızca dilleri dışında, dış temsilciliklerimizin bulunduğu önemli bölge ülkelerinin dillerini öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla, başta Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Çince olmak üzere, önemli yabancı dillerin eğitimini almaları için genç kariyer memurlarımıza mali destek sağlanmıştır. Bu amaçla ayrıca, Bakanlığımız ile TÖMER arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Anılan protokolün 2012 yılında da yenilenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, 2011 yılında dil eğitimi alan memurlarımızın sayısı 42 olmuştur.

9. Ülkemizdeki üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan başarılı öğrencilere Bakanlığımızı tanıtmak amacıyla 2011 yılında ilk kez Yaz Okulu düzenlenmiştir. Yaz Okuluna gösterilen büyük ilgi üzerine bu çalışmanın üniversitelerin kış tatili sırasında Kış Okulu biçiminde de tekrarlanması kararlaştırılmıştır. 2012 Kış Okulu Şubat ayında gerçekleştirilecek olup, sözkonusu çalışmalara üniversite öğrencilerinden yoğun bir rağbet olması memnuniyetle gözlemlenmektedir.

Arşiv
10. Bakanlık yönetiminin arşiv çalışmalarına özel bir önem vermesinden ve yeni Teşkilat Yasamızda arşiv çalışmalarının müstakil bir birim tarafından üstlenilmesinin öngörülmesinden dolayı, 2011 yılı içinde Arşiv binamızın yapımı hızlandırılmış ve Bakanlığımız yeni yerleşkesinin Karakusunlar semtindeki arsasında 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen, 6.200 metrekaresi depolama alanı olmak üzere toplam 18.000 metrekare kapalı alana sahip “Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası” Aralık ayı içinde tamamlanmıştır.

İnşaat projeleri
11. Bakanlığımızın, Karakusunlar semtinde yer alan 132 dönüm büyüklüğündeki arsamız üzerine inşa edilecek müstakbel yerleşkeye taşınmasının kararlaştırılmasının ardından, yeni yerleşkemizin proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje çizimi 2012 yılı ilk aylarında tamamlanarak onaya sunulacak; bilahare inşaat ihalesine çıkılacaktır.

12. New York’ta BM binasının hemen karşısında bulunan, TURKUNO Daimi Temsilciliğimiz ile New York Başkonsolosluğumuzun görev yaptığı Türkevi’nin yıkılarak aynı arsada yeni bir prestij binası inşası için karar alınmış ve bu karar uyarınca ilk aşamada mevcut binamıza bitişik restoran binasının satın alınma işlemi tamamlanmıştır. Yeni Türkevi projesinin 2012 yılında hazırlanması ve inşaat çalışmalarına başlanması öngörülmektedir.

13. Dış temsilciliklerimiz hizmet binalarının yenilenmesi çalışmaları çerçevesinde 2011 yılında Astana ve Bişkek Büyükelçiliklerimiz binalarının inşaatları tamamlanmıştır. Atina Büyükelçiliğimiz için yeni hizmet binası ve Tirana Büyükelçiliğimiz için 7 dönüm büyüklüğünde bir arsa satın alınmıştır. Berlin Büyükelçiliğimiz inşaatının 2012 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 2011 yılında ayrıca, Meksika Büyükelçiliğimiz ve NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ile Boston ve Hannover Başkonsolosluklarımızın yeni ikametgahları; Viyana Başkonsolosluğumuzun yeni kançılaryası satın alınmıştır. Abuja, Doha, Kiev, Madrid, Podgorica, Bağdat, Hartum, Kişinev, İslamabad, Prag, Saraybosna, Dakka, Ulanbator Büyükelçiliklerimiz ve Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ile Strazburg, Mainz, Karaçi ve Nahçıvan Başkonsolosluklarımızın mimari ve inşaat projeleri devam etmektedir. Ahiren kurulan Mogadişu Büyükelçiliğimizin müstakbel yerleşkesi için 85 dönüm büyüklüğünde arazi (dış temsilciliklerimizin arazileri arasında en büyüğü olacaktır) temin edilmiş olup, geçici yerleşke ve kalıcı inşaatın 2012 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Bilişim
14. Bakanlığımızda kullanılmakta olan bilgisayar yazılımlarının, merkezi bir yapıda, standart teknolojiler kullanılarak yeniden derlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde geliştirilen Dışişleri.Net uygulamaya geçirilmiştir. Güçlü bir bilgi bankası olacak şekilde tasarlanan Dışişleri.Net ile Bakanlığımız görevlilerinin, izin başvurusu, atama tercih formlarının hazırlanması, değerlendirme formlarının doldurulması gibi, kurumla yapacakları tüm iletişimin kısa bir süre içerisinde tamamen elektronik ortama taşınması amaçlanmaktadır.

15. Bakanlığımız kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış ve Kurumsal Kimlik Rehberi yayınlanmıştır. Başta kurum logosunun kullanımı olmak üzere, önümüzdeki dönemde tüm basılı malzememizin yeni kurumsal kimlik rehberine göre yapılması öngörülmektedir. Kurumsal Kimlik Rehberi’ne Dışişleri.Net/Bilgi Notları menü başlığından erişilmesi mümkündür.


16. Bakanlığımız ile yurtdışındaki misyon şeflerimiz arasında daha etkin iletişim sağlanması amacıyla ilk aşamada 23 dış temsilciliğimize görüntülü telefon (video konferans) sistemi kurulmuştur. Bu sistemin kullanımının 2012 yılında yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme