BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MAAŞLARI

BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur. Merkezi Ankara 'da bulunur. 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile "T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü"nün adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. Türkiye genelinde 26 tane bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
Devlet İstatistik Enstitüsü (kısaca DİE), devletin başlıca veri toplama kurumu olan TÜİK'in eski adı idi. Genel nüfus sayımı, Genel Tarım Sayımı, Genel Sanayi veya İşyerleri Sayımı, Milli gelir tahminleri, Tüketici Fiyatlari Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi ve Enflasyon hesabı kurumun temel görevleri arasındadır. Adı 2005 yılında çıkan bir kanunla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak değiştirilmiştir.

Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,
İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt sistemini oluşturmak, gerektiğinde araştırma ve teknik yardım projeleri geliştirmek,
İstatistik alanındaki bilimsel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri ve uluslararası göstergeleri takip etmek, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek,
Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak,
Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ile
görevli bilimsel ve teknik bir kurumdur.

TÜİK'in başlıca çalışması olan nüfus sayımları 2007 yılından beri ADNKS temelinde açıklanmaktadır. Bu sayım daha eski yıllarda 5 yıllık dönemlerle yapılıyor iken 2007 sonrasında sayım sonuçları yıllık olarak açıklanmaya başlamıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına, aşağıda okul
bölümü, puan türü ve sayısı belirtilen toplam 41 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.
BÖLÜM PUAN TÜRÜ

SAYI
İstatistik KPSSP25 16
İktisat KPSSP22 8
İşletme KPSSP23 3
Ekonometri KPSSP92 1
Uluslararası İlişkiler KPSSP33 1
Gazetecilik veya Gazetecilik
ve Halkla İlişkiler KPSSP7 1
Matematik KPSSP7 4
Bilgisayar Mühendisliği KPSSP7 5
Endüstri Mühendisliği KPSSP7 2
TOPLAM 41
1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 41 TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce,
Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 ve
üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak
kaydıyla; müracaat edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı aday
arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).
Aranan genel şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları
taşımak,
2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
İktisat, İşletme, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Matematik ile
Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak .
(01/01/1981) tarih ve sonraki doğumlular)
4- Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak,
5- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,
 Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların
müracaatları geçerli sayılmayacaktır.
2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 31/12/2015 tarihinden itibaren 18/01/2016 günü Saat 18:00’a kadar
Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420
Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 Başvuruda istenen Belgeler:
a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak
 İş Talep Formu,
b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin veya buna denkliği kabul
 edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı,
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi)
e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.
Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik
edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları
uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini
ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına
uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
 a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.
Sözlü sınav puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle nihai başarı puanı tespit
edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre asıl liste oluşturulur.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir.
Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman
Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında
yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda
başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul
edilir
Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulur.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), meslek personeli statüsünde Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirmek üzere giriş sınavı ile uzman yardımcısı istihdam etmektedir.TÜİK Uzmanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları; yapılacak alan organizasyonun anketör ve diğer kontrolörle birlikte hazırlıklarını yapmak, hanelerden bilgilenme veya ret amacıyla gelen telefonlarda gerekli bilgilendirmeyi yapmak, merkez dışındaki görevlerde anketör ekibiyle birlikte alan çalışmasına gitmek, alanda toplanan verinin haftalık ve görev süresi sonunda toplamak ve birleştirmek, alan çalışmasında karşılaşılan bir problemde anketöre destek ve problemi çözmek amacıyla alan kontrolüne çıkmak, alan çalışması bittiğinde derlenen verinin analizini programlar çerçevesinde inceleyerek hataları düzeltmek, biten çalışma dönemini değerlendirerek kontrollerini yapmak gibi görevleri yürütürler.

Ücretleri

TÜİK Uzmanı ve TÜİK Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "TÜİK Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece TÜİK Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman Yardımcılığına atanma

Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanlar duyurulan boş uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Belli bir öğrenim dalı veya puan türünde ilan edilen aday sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, boş kalan kontenjanlar, başka bir öğrenim dalından veya puan türünden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Atamasının yapılacağı kendilerine tebliğ edilen adayların, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde müracaat etmeleri gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Uzman yardımcılarının eğitimi; Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj, Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi ve Yeterlik Sınavına Hazırlama Eğitiminden oluşur.

Giriş Sınavı sonucunda başarılı olup uzman yardımcısı olarak ataması yapılanlar adaylık dönemi içinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk yıl temel,  hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulur.

Temel, hazırlayıcı eğitim ve stajda başarılı olan aday uzman yardımcıları ile uzman yardımcılığına atanmadan önce memurluğa asaleten atanmış olan uzman yardımcılarına, uygulamaya yönelik temel istatistik bilgilerini arttırmak ve alan uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak için Başkanlık ve Bölgelerde uygulamalı istatistik temel eğitimi verilir.

Temel, hazırlayıcı eğitim ve stajı başarıyla tamamlayan, uygulamalı istatistik temel eğitimini alan uzman yardımcıları, yeterlik sınavına hazırlama eğitimine tabi tutulur. Yeterlik sınavına hazırlama eğitiminin amacı, uzman yardımcılarının Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda uzmanlaşmalarını ve yeterlik sınavına hazırlanmalarını sağlamaktır.

Uzman yardımcısının uzmanlaşacağı alan, kendi talebi de dikkate alınarak, görev yaptığı daire başkanlığı/bölge müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.

 Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tez konusu, Kurumun faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen tez konularından, uzman yardımcılığı kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla, uzman yardımcısının Kılavuza uygun tez önerisi de dikkate alınarak, uzman yardımcısının başvurusundan itibaren iki ay içinde belirlenir. Uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tez çalıştığı birime teslim edilir.

Tez, uzman yardımcısı tarafından dinleyicilere açık bir ortamda, Tez Jürisi önünde sözlü olarak savunulur. Sözlü savunma sonucunda, tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilebileceği gibi, değişiklik yapması için uzman yardımcısına bir defaya mahsus olmak üzere en çok altı ay süre tanınabilir.

Değişiklik yapması veya yeni bir tez hazırlaması için verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen uzman yardımcıları durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik Sınavı

Tezi kabul edilen uzman yardımcıları, Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanır. Yeterlik Sınavı, eğitim dokümanlarına dayalı olarak yapılır. Yürütme Komisyonu, uzman yardımcılarının uzmanlık alan eğitimlerini, tez konularını, çalıştıkları birimleri dikkate alarak, sınavda sorulacak soruların düzeyini, sayısını ve sınav süresini belirler. Yeterlik Sınavına en fazla üç defa girilebilir.

Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olan uzman yardımcıları, eğitim durumuna uygun memur kadrolarına atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Uzmanlığa atanabilmek için ücretsiz izin ve askerlik hizmeti süresi hariç;

-En az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

-Tezi kabul edilmiş olmak,

-Yeterlik Sınavında başarılı olmak,

-Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi

şartları aranır. Süresi içerisinde yabancı dil belgesini ibraz edemeyen uzman yardımcıları durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa Yeniden Atama

Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı bulunması şartıyla Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına atanabilir.

Yurt Dışında Eğitim

Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve akademik çalışma yapmak üzere yurt dışında görevlendirilebilir.

Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme