Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Maliye Bakanlığı, Defterdarlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Defterdarlık Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Defterdarlık Uzmanlığı
Defterdarlık Uzmanları, görevlendirildikleri Defterdarlık biriminin görev alanına giren konular ile bu birimce yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Defterdarlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek gibi görevleri yürütürler.
Görev yerleri
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında Defterdarlık birimlerinde (Muhasebat, Milli Emlak, Muhakemat ve Personel)  görev yaparlar.
Uzman Yardımcılığına giriş
Defterdarlık Uzmanlığı mesleğine, giriş sınavıyla Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak girilir.
Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması başarı sırasına göre yapılır.
Yetiştirilmeleri
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde Defterdarlık Uzman Yardımcıları, aday memur eğitiminin yanı sıra;
-Mesleki temel eğitime tabi tutulurlar.
-Mesleki temel eğitimin tamamlanmasından sonra Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilirler.
-Öğrenim dallarına göre, bir yıllık çalışmalarını müteakip iki ay süreli denetim, inceleme ve soruşturma mevzuatına ilişkin eğitime tabi tutulurlar.
-Düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilirler.
Yeterlik Sınavı
Defterdarlık Uzman Yardımcıları, fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü olarak yapılması, Uzman Yardımcılarının öğrenim dallarına göre farklılık gösterebilmektedir.
Ek sınav hakkı
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı olanlar Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Meslekten çıkarılmaları
Ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık taşra teşkilatında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görev yerlerinin değiştirilmesi
Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanları Defterdar emrinde veya Defterdarlık birimlerinde görevlendirilir.
Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların atama işlemleri Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça yerine getirilir.
Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcıları ve Defterdarlık Uzmanlarının atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Bunlardan, giriş sınavından sonra özür halleri ortaya çıkanlar beş yıllık süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilir. Özür halleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Beş yıllık süreyi tamamlayanların iller arası naklen atamaları kadro, ihtiyaç durumu ve hizmetin gereği dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.
Turneleri
Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanlarının memuriyet mahalli dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır.
Turne programları, Defterdarlık Uzmanlarının farklı ilçelerde görev yapmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir.
Turne süreleri, Defterdarlık Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.
Yeniden atanmaları
Defterdarlık Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ayrılanlardan diğer kamu kurumlarında görev yapıp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almamış olması ve Defterdarlık Uzmanlığından ayrıldıktan sonra geçen sürenin beş yıldan fazla olmaması kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden Defterdarlık Uzmanlığına atanabilir.