DEDEMAN MADENCİLİK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

DEDEMAN MADENCİLİK MAAŞLARI

DEDEMAN MADENCİLİK MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


1947 yılında, Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı / Toruntepe'de temelleri atılan Dedeman Madencilik, gelişimini sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, Türkiye'nin maden zenginliğini yeryüzüne çıkarmak ve ekonomiye kazandırmak için tam 60 yıldır aralıksız çalışıyor.

Kurucusu Kemal Dedeman'ın altını çizdiği "Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek yarına bir "değer" bırakmak" misyonu ve Türkiye'de madenciliğin öncü ve köklü kuruluşlarından biri olmanın gururuyla " çağdaş işletmelerde çevreye saygılı üretim" felsefesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
Dedeman Madencilik'in değişmeyen temel felsefesi "çağdaş işletmelerde çevreye saygılı üretim" olarak özetlenebilir.

Türkiye'de pek çok maden sahasına sahip olan Dedeman, Türkiye'de üretim ve pazar payı ile özel sektör krom madenciliğinin öncülerindendir. Kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu krom madenciliğinin yanı sıra çinko-kurşun madenciliğine de 2004 yılı ve sonrasında ağırlık vermiştir. Önümüzdeki yıllarda krom ve çinko-kurşun sahalarında kapasite artırıcı çalışmalarıyla krom cevheri ve çinko-kurşun üretimini yükseltmeyi amaçlayan Dedeman, maden endüstrisinde uç ürünlere yönelim amacıyla proje çalışmalarını da sürdürmektedir.

Dedeman Madencilik, madencilik alanında ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duymaktadır.

Krom Madenciliği 1947 yılından beri Kayseri'ye bağlı Toruntepe/Pınarbaşı ocaklarında ve 1985 yılından bu yana da Pulpınar ocaklarında aralıksız olarak devam etmektedir. Zenginleştirme tesislerinden (konsantratör, jig ve triyaj) çıkan atık maddelerin çevre kirliliğine neden olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ayrıca çalışma sahaları ve sosyal tesislerin çevresinde ağaçlandırma çalışmaları da devam etmektedir.

Çinko - kurşun madenciliğinde ise; Kayseri, Niğde, Balıkesir, illerinde sahaları, Kayseri ve Niğde’de flotasyon tesisleri bulunmaktadır. Rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
VİZYON
Dedeman Madencilik A.Ş. olarak ;

 * Madencilik ve entegre endüstrilerde en gelişmiş teknolojileri kullanarak Çevre ile uyumlu üretim.

* Verimlilik ve Ticari faaliyetlerde Ulusal ve uluslar arası düzeyde kendi sektöründe lider olmak.

MİSYON

Dedeman Madencilik A.Ş.’yi başta Kromit, kurşun, çinko , bakır, altın, gümüş olmak üzere ulusal ve uluslar arası ticari değere sahip madenlerin aranmasında işletilmesinde ve zenginleştirilmesinde nitelikli, eğitimli iş gücü ile AR-GE çalışmalarına dayalı en son teknolojiyi kullanarak ferrokrom ve kurşun-çinko metal üretimini hedefleyen, planlanan miktar ve kalitede verimli ve karşı üretim yapan ticari faaliyetlerde bulunan, sürdürülebilir madencilik kurallarına uyan, üretim ve ticaret yaptığı madencilik alanlarında ülkenin başta gelen kuruluşu haline gelmek.
MADEN OCAKLARIMIZ & OPERASYONLARIMIZ
Eskişehir Krom İşletmeleri (Yeraltı ve yerüstü açık ocakları)
Kayseri Pulpınar Krom İşletmeleri (Yeraltı ve yerüstü açık ocakları, konsantre tesisi)
Kayseri Toruntepe Krom İşletmeleri (Yeraltı ve yerüstü açık ocakları)
Adana Gölbaşı Krom İşletmeleri (Açık ocaklar, konsantre tesisi)
Adana Kıcak Krom İşletmeleri (Açık ocaklar, konsantre tesisi)
Erzurum Krom İşletmeleri (Yeraltı)
Kayseri / Delikkaya Oksitli Kurşun/Çinko/Gümüş (Yeraltı ocağı, Flotasyon Tesisi)
Balıkesir – Balya Kurşun – Çinko İşletmeleri (Yeraltı)
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI
Şirket İnsan Kaynakları politikaları, Ülkemizin sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde tutularak Dedeman Madencilik stratejileri doğrultusunda ve aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde, Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İnsan Kaynakları Politikalarının İlkeleri:

• Personelin, görevin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutumu ve davranışlarını düzenlemek ve geliştirmek.

• Personeli, bilgi, yetenek ve tecrübesini arttırma olanakları hazırlayarak eğitmek ve geliştirmek.

• Personel için, çalışma arzusunu motive edici, Şirket amaç ve hedeflerine olan katkısını arttırıcı nitelikte iş düzeni hazırlamak, personel arasında olumlu ilişkiler ve tam iletişim kurulmasına yardımcı olmak.

• Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek, hastalık, malullük ve emekliliğini olanaklar çerçevesinde güvence altına almak.

İŞE ALIM
Personel İhtiyacının Belirlenmesi

Şirketin personel ihtiyacı;
• Yıllık veya mevsimlik faaliyet programı ve bütçesi,
• Mevcut organizasyon yapısında yapılacak değişiklikler,
• Gerçekleştirilmesi öngörülmüş olan projeler ile yatırım ve gelişme hedefleri
• Mevcut personelde, pozisyon, nitelik ve nicelikleri bakımından yapılması planlanan değişikliler,
• Emekliye ayrılacak personelin durumu göz önüne alınmak suretiyle nitelik ve nicelik olarak belirlenir.
• Personel ihtiyacı yıllık veya yıllara sari olarak belirlenebilir. Personel alımı, (personel kadrosunun belirlenmesi sırasında öngörülmeyen koşulların ortaya çıkması veya yeni ihtiyaçların doğması gibi) istisnai durumlar dışında personel kadrosuna göre yapılır.


Personel alımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

• Personel ihtiyacının dış kaynaklardan önce Şirket içinde eğitme, yetiştirme, terfi ve kaydırma yolu ile karşılanmasına gayret edilmektedir.
• Eğitim, tecrübe, özel yetenek, fiziki özellik ve benzeri açılardan işe en uygun olan elemanların (gerekirse yazılı veya sözlü sınav yapılmak suretiyle) seçilmesine dikkat edilmektedir.
• Çok sayıda düşük ücretli personel yerine az sayıda, ancak vasıflı personel istihdam edilmesine dikkat edilmektedir.
• İlerisi için yetiştirilmek üzere genç elemanların alınmasına gayret edilmektedir.


İşe Alınma Şartları
Şirkette çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir:
• T.C. vatandaşı olmak veya Türkiye’de oturma ve çalışma iznine sahip olmak,
• Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak,
• 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
• İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip olmak,
• Görevin gerektirdiği bazı özel durumlar dışındaki personel dışında askerlik görevini yapmış bulunmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
• İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelemek ( Şirket, gerekli gördüğü hallerde sağlık muayenesi, laboratuar tahlilleri, röntgenler v.s. tahlil ve muayenelerin yaptırılmasını isteyebilir).

Yukarıda belirtilen işe alınma şartları, işe alınacak kişinin veya görülecek işin özelliklerine göre gerekli hallerde değiştirilebilir.Çalışma hayatını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yukarıdaki şartlara aykırı bulunan ve istihdam zorunluluğu getiren emredici hükümleri saklıdır.
HEDEFLERİMİZ
İnsan Kaynakları Misyonumuz:

• Açıklık, ekip çalışması, girişimcilik üretkenlik ve yaratıcılığı destekleyerek, Dedeman Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, "çalışmak için en çok tercih edilen şirketler" arasındaki yerini sürekli kılarak Topluluğumuzu hedeflerine taşıyacak nitelikli insangücü ihtiyacını karşılamak.
• Topluluk hedeflerine ulaşmada çalışanlarımızın kurum kültürü çerçevesinde ortak bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak.
• İnsan kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde iç ve dış müşteri mutluluğunu ön planda tutmak.
• Büyüme ve gelişme hedeflerimizin gerektirdiği nitelikli eleman ihtiyacını giderebilmek.
• İnsan kalitesini arttırarak organizasyonel kapasiteyi geliştirip, güçlendirmek.
• İş amaçlarına ulaşmada kişisel çabaları Topluluk bazında koordine etmek.
• Şirketin gelecek hedefleri ile çalışanların bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.
• Çalışanlara, organizasyonel değişikliklere uyum sağlayabilmeleri, işteki performanslarını arttırmaları ve kariyer planlama çalışmalarına paralel olarak ileride alacakları sorumlulukları karşılayacak yeterlilik düzeylerine ulaşmaları için eğitim olanakları sunmak.
STAJERLER

Dedeman Madencilik Adana, Kayseri ve Eskişehir bölgelerindeki işletmelerinde üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamaktadır. Stajer olarak kabul edilen öğrencilere staj süresince sabah, öğle, akşam yemeği ve kalacak lojman verilmektedir. Staj yapmak için başvuru formunun 2 ay öncesinden doldurularak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme