Çevre Ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Çevre Ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Çevre Ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.
Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Uzmanları, mevzuat gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak;  Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek gibi görevleri yerine getiriler.

Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılır.
Yarışma sınavı sonucunda olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra çeşitli eğitim ve stajlara tabi tutulurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer.
Seçtiği tezi kabul edilen uzman yardımcısı, en geç bir yıl içinde tezini hazırlar ve teslim eder.  Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.
Uzman yardımcısı hazırladığı tezi yeterlik sınav komisyonunda savunur.  Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı yazılı şeklinde yapılır.
Uzmanlık tezi yeterli bulunduğu hâlde yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının;
-Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-Son iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmesi
koşuluyla Uzman kadrosuna atanır.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmaktan,
-Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,
-Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,
-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,
-Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten
görevli ve sorumludurlar.
Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri
Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.
Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.
Yurt dışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.