Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile almaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.
Hangi bölüm mezunları ÇSGB İş Müfettiş yardımcısı olabilir?
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığına İş Müfettiş Yardımcısı olarak gireceklerin;
İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,
İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
gerekmektedir.
İş Müfettişliğine giriş
Müfettişliğe giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.
Birinci dönem çalışmaları: Birinci dönem çalışmaları Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar. Sonrasında ise, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı, çalışma mevzuatı ve iş teftişi tarihçesi ile iş teftişi ve idari teftişe ilişkin yürürlükteki mevzuatın ve bu hususlarda Bakanlıkça işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim düzenlenir.
İkinci dönem çalışmaları: Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarının öğrenilmesi sağlanacak şekilde düzenlenir. Zaruri haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı müfettişin refakatinde altı aydan fazla kalamaz.
Üçüncü dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları için, ikinci dönem çalışmaları sırasında, kendilerinin de görüşleri alınarak, çalışma hayatı ile ilgili bir konuda etüd çalışması yapmak üzere Başkanlıkça bir konu belirlenir. Müfettiş yardımcıları etüd çalışmalarını yeterlik sınavından üç ay önce Başkanlığa teslim ederler.
Yetişme notu
Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notlarının ortalamasıdır. Yetişme notunu oluşturan notların her birinin altmış puandan, yetişme notunun ise yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir.
Yetkilendirilmeleri
Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayan ve olumlu değerlendirilen müfettiş yardımcılarına Bakanın onayı ile teftiş yetkisi verilir.
Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma
Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan ve yetişme notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına alınırlar.
Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar.
Müfettişlik dışındaki kadrolara atanma
Müfettiş yardımcılarından;
-Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,
-Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,
-Yetişme notu ortalaması yetmiş puanın altında olanlar,
-Yardımcılıkta geçirilecek azami süreyi aşanlar
Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görev yerleri
İş Teftiş Kurulun merkezi Ankara’dadır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da görev merkezidir.
Oluşturulacak grup başkanlıkları ve bunlara bağlı iller, görev alanları, görevlendirilecek müfettiş sayıları ve nitelikleri, grupların teşkil edilmesi; görev alanlarındaki işyeri sayısı, iş hacmi, işin yoğunluğu, niteliği ve dolu müfettiş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle Bakan Onayı ile belirlenir.
Grup başkanlıklarında, yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirilir.
Teftiş faaliyetlerinin kapsamı
Başkanlık, Kurulun teftiş faaliyetlerini; iş teftişi ve idari teftiş faaliyetleri olarak iki ana başlık altında yıllık olarak planlar.
-İdari teftiş: Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve hareketlerinin incelenmesi, teftişi, soruşturulması ve ön incelemesini kapsar.
-İş teftişi: Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsar.
Başka görev yasağı
Müfettişler, serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Bilirkişi olarak görevlendirilen müfettişler, bu durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığa bildirmek zorundadır. Müfettişler, ÇSG Bakanlığı ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda, bilirkişi olarak görev alamazlar.
Müfettişler asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın çıkarabilir, seminer ve konferanslara katılabilirler.