Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olan; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE), Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (TPE) ve Türkiye Şeker Kurumunun faaliyet ve işlemlerine rehberlik yapmak amacıyla Bakanın emri veya onayı üzerine teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettişleri, görevlerini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde Bakan adına yürütürler.
Görev yerleri
Müfettişlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, Bakan onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulması durumunda, bu yerlerde de müfettiş görevlendirilebilir.
Müfettiş Yardımcılarının eğitim dalları
Müfettiş Yardımcılığına;  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Müfettişliğe giriş
Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak ve sınavla girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre başvuranlardan giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Müfettiş yardımcıları, bu süre içerisinde bir program dahilinde yetiştirilirler. Buna göre;
-Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında, en az iki aylık hizmet içi eğitime ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
-Eğitim programında, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyet alanları, mevzuat ve uygulamalarına da yer verilir. 
-Müfettiş yardımcıları; Bakanlık birimlerinin çalışmalarını, iş ve işleyişlerini daha yakından izleyebilmeleri ve öğrenebilmeleri için Bakanın onayı ile hazırlanacak bir program çerçevesinde ve bu programda ön görülecek merkez birimlerinde on beşer günü geçmemek üzere birim amirlerinin gözetiminde görevlendirilebilirler.
-Müfettiş yardımcıları, Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Başkanlığa verirler. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin yeterli bulunmasışarttır.
-Müfettiş Yardımcıları, eğitim programının bitiminde yazılı yoklama sınavına girerler. Sınavda başarısız olunması ilgili müfettiş yardımcısının mesleki bilgi açısından yetersizliği anlamına gelir.
Yetişme notu
Müfettiş yardımcılarının yetişme notları; yetkili olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her türlüçalışmanın ve düzenledikleri raporların yeterlik sınavıöncesinde Sınav Kurulunca incelenip değerlendirilmesiyle saptanır.
Yetişme notunun ortalamasının 70’den aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başarısız sayılır.
Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma
Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler memuriyet yeterliliklerini kaybetmemeleri şartıyla Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta Başkanlık dışında başka bir göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı
Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olan, eğitim raporlarına göre müfettişliğe yeterliliği saptanmış olan, yetişme notuna göre başarılı olan, hazırladığı tezi yeterli bulunan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
Müfettiş yardımcılarından, eğitim raporlarına ve yetişme notlarına göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında ikinci kez başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.
Müfettişliğe atanma
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri hâlinde, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar.
Başarısızlık veya sınava girmeme
Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler,  geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler, yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edememeleri üzerine yeterlik sınavından itibaren tanınan bir yıllık süre sonunda yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler Başkanlık dışında durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Yeniden atanma
Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.
Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.
Müfettişlik güvencesi
Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.
Sıhhi nedenlerin sağlık kurulu raporu ile ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; müfettiş raporu ve/veya yargı kararı ile tevsiki esastır.
Yurt dışında görevlendirme
Müfettişler Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, Bakan Onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yukarıdaki fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde kıdem esas alınır.
Müfettişlerin seminer, toplantı, sempozyum, kongre gibi bir aydan kısa süreli yurtdışı görevlendirilmeleri dışındaki görevlendirmelerde, kıdem sıralaması dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirme süresi her halükarda bir yılı geçemez.