Bilgi Teknolojileri Kurumu Teknik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Bilgi Teknolojileri Kurumu Teknik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Bilgi Teknolojileri Kurumu Teknik Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), "Tenik Uzman" olarak yetiştirilmek üzere "Teknik Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir. Teknik Uzman Yardımcıları, BTK’da görev yapan meslek personeli arasında yer almaktadır.
BTK Meslek Personeli
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı meslek personeli; bilişim başuzmanları, iletişim başuzmanları, bilişim uzman ve yardımcıları, iletişim uzman ve yardımcıları, teknik uzman ve yardımcıları ile idari uzman ve yardımcılarından oluşmaktadır.
Yaptıkları görev ve çalıştıkları hizmet birimlerinin farklı olması nedeniyle, uzman yardımcılıklarının isimleri farklı belirlenmiştir.

BTK Uzmanları, ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görevlerin; düzenli, müessir, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği bütün uzmanlık çalışmalarını yapmakla yükümlüdürler
Uzman Yardımcılığına giriş
Kurumda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca uygun görülecek tarihlerde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavları ile alınırlar.
Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar ilgisine göre arşiv araştırmasının veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması kaydıyla sınava başvurularına göre bilişim, iletişim, teknik veya idari uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. Atama işleminden önce adaylardan ayrıca 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.) istenir.
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde ilgili uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalışırlar. Uzman yardımcıları için, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.
Uzman yardımcıları bu dönemde öncelikle, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.
Uygulamalı eğitim, adaylık eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının birimlerin çalışmalarında
görev alarak uygulamayı öğrenmelerini ve Kurumun faaliyet alanıyla ilgili program ve etkinliklere katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını sağlamayı amaçlar. Uygulamalı eğitim çalışmaları uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları, uzmanlığa atanabilmek için Kurumun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmelerle ilgili bir konuda tez hazırlarlar.
Uzman yardımcıları, bu görevlerde iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını müteakip tezini belirler ve tez konusunun onaylanması  halinde uzman yardımcısı, durumun görev yaptığı birime bildirilmesini takip eden bir yıl içinde hazırlar. Bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık izni ve refakat izni süreleri dikkate alınmaz.
Tez savunması, uzman yardımcısının savunma komisyonunda tezini sözlü olarak savunması ve üyelerin tez ile ilgili sorularını cevaplandırması şeklinde yapılır.  Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Bu durumda, uzman yardımcısına yeni tezini hazırlaması için altı ay süre verilir.
Yeterlik sınavı
Tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcıları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak uzmanlık yeterlik sınavına alınırlar.
Yeterlik sınavında başarısız olanlar ile geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ikinci defa yeterlik sınavına tabi tutulur.
Uzmanlığa atama
Uzman yardımcıları;
a) Uzman yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışmış olması,
b) Hazırlayacakları tezin kabul edilmesi,
c) Yeterlik sınavında başarılı olması,
ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az 70 ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puana yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,
şartıyla uzman olarak atanmaya hak kazanırlar.
Uzmanlığa atanmaya hak kazananlar, İlgisine göre bilişim uzmanı, iletişim uzmanı, teknik uzman veya idari uzman unvanını kazanırlar ve kadro durumuna göre atamaları yapılır.
Uzman yardımcılığından çıkarılma
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğeri belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzmanların görevleri  
Uzman kadrolarına atananlar;
-Kurum tarafından yerine getirilen görevlere ilişkin olarak uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
-Verilen yetki çerçevesinde denetleme çalışmalarını yürütmek.
-Uluslararası sözleşmelerde ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin olarak yer alan hususların uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek.
gibi görevleri yerine getirirler.
Çalışma birimleri
Bilişim ve iletişim uzman ve uzman yardımcılarının ana hizmet birimlerinde, teknik ve idari uzman ve uzman yardımcılarının danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde çalıştırılmaları esastır.
Başuzmanlığa atama
Bilişim ve İletişim Başuzmanlığına atanma için, mesleki yetenek ve yeterlilik ile çalışmaların başarılı  bulunması, en az on yıllık mesleki kıdemin bulunması ve son beş yılda uyarma ve kınama hariç disiplin cezası alınmamış olması gerekir.
Uzmanlığa yeniden atama
Uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlar, istekleri  halinde, boş kadro ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde mesleğe alınmalarında bir mahzur görülmediği takdirde  uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.