Basın ve Enformasyon Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Basın ve Enformasyon Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Basın ve Enformasyon Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Basın ve Enformasyon Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Basın ve Enformasyon Uzmanı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yaparlar.
Basın ve Enformasyon Uzman ve Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlüğün uzmanlık gerektiren çalışmalarında görev almanın yanı sıra, Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak; Kurumun hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak gibi görevleri yürütürler.
Uzman yardımcısı olarak atanma
Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar.
Giriş sınavını kazananlar arasından asil listede yer alanlardan başlamak üzere ilânda belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, hazırlanan bir yetiştirme planı çerçevesinde uzman yardımcılığı dönemi içerisinde yetiştirilirler. Bu dönem içerisinde Uzman yardımcıları;
-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk üç ay içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar.
-Yetiştirilmesinin ilk altı ayı içerisinde, atandığı birim dışında, Genel Müdürlük birimlerinde toplam bir aydan az olmamak üzere staja tabi tutulurlar.
-Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri edinmeleri ile yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesi gibi konularda yetiştirilirler.
Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak ayrıca; yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine, Kurumun çalışma alanı ile ilgili yurt içi ya da yurt dışı konferans, seminer, staj, eğitim, inceleme ve araştırmalara katılım yoluyla tecrübe kazandırılmasına yönelik tedbirler de alınır.
Tez hazırlama
Her bir uzman yardımcısının hazırlayacağı uzmanlık tezinin konusu ile tez danışmanı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin süreleri hariç olmak üzere iki yıllık hizmet sürelerinin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde belirlenir.
Tez konusunun ilgililere duyurulmasından itibaren on iki ay içerisinde tezin uzman yardımcısı tarafından teslimi zorunludur.
Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmesi için adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi şarttır.
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden  yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.
Uzmanlığa atanma
Uzman olarak atanabilmek için;
-Yeterlik sınavında başarılı olmak,
-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmak,
şarttır.
Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurt dışında eğitim
Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atama
Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.