Başbakanlik Uzman Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nedir, Nasıl Olunur ? - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Başbakanlik Uzman Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nedir, Nasıl Olunur ?

Başbakanlik Uzman Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nedir, Nasıl Olunur ?:
Başbakanlık, “Başbakanlık Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Başbakanlık Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

Uzman Yardımcılığına giriş
Başbakanlık Uzman Yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılır.

Giriş sınavlarına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve İletişim fakülteleri ile fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji ve mühendislik bölümleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilir.
Giriş sınavına katılacakların, son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı duyurusunda belirtilen taban puanı almış olmaları da gerekiyor.
Sınav neticesinde başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde belgelerini teslim edenler, uzman yardımcısı kadrolarına atanır.
Uzman yardımcılarının eğitimleri ve yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitim ile yetiştirme programına katılırlar.
Uzman yardımcıları, Başbakanlık uzmanlığının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla, yetiştirme programı içerisinde yer alan tüm faaliyetlere katılırlar. Birimlerce de hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir. Uzman yardımcıları, Başbakanlık birimlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında staj ve/veya eğitime gönderilebilirler. Uzman yardımcılarına kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim, araştırma, yurtiçi ve yurtdışı inceleme ve benzeri eğitim programları düzenlenebilir.

Uzmanlık Tezi
Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında fiilen iki yılı tamamlamaları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar.
Birim amirleri, Kurumun ve birimlerinin ihtiyaç ve öncelikleri ile uzman yardımcısının görüşünü dikkate alarak birimlerindeki her bir uzman yardımcısı için bir tez konusu önerisinde bulunur.
Tez konusu ve tez danışmanının belirlenerek uzman yardımcısına tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tezin hazırlanması gerekir.
Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş olan uzman yardımcısı için Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
Uzman yardımcısının tez savunmasından sonra Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır.  Tezi başarısız görülen veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, yazılı ve/veya sözlü şekilde yapılır. Yazılı sınav Tez Jürisi ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmeleri için, uzman yardımcılığı döneminde alınması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde sahip olmaları gerekir.

Yeterlik sınavında başarılı olan ve süresi içerisinde yabancı dil şartını yerine getiren uzman yardımcısının uzman olarak ataması yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görev ve sorumluluk
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
-Amirleri tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
-Çalıştıkları birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerinin planlamasına katkı sağlamak.
-Kurumun ve çalıştıkları birimin görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın hazırlanması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
-Çalıştıkları birimin görev alanına giren uygulamalar ile bu konudaki güncel gelişmeleri takip etmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda politika üretilmesine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek.
-Yurtiçinde, yurtdışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.

-Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.