Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Atom Enerjisi Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Atom Enerjisi Uzmanlığı
Mevzuat gereği Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak; Kurumun görev alanına giren konular ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek; Kurumun hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, Kurumun görev alanına giren ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak gibi görevler yürüten Atom Enerjisi Uzmanları, Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilirler.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları; mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakülteleri ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların girebildiği özel yarışma sınavı ile mesleğe alınırlar.
Yarışma sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde;
-Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
-Uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevleri yaparlar.
-Kurumun teşkilât yapısı, mevzuatı, görevleri ve çalışma usul ve esasları ile yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaları için çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar. 
-Yabancı dil bilgisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil aylıksız izin, askerlik ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez konusunu belirler.
Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç bir yılın sonunda hazırladığı tezi teslim eder.
Tez jürisi, teslim aldığı tezleri inceler ve uzman yardımcısının yapacağı sözlü savunmayı değerlendirir.  Tez jürisi tarafından tezi başarısız bulunan veya başarısız tez vermiş sayılan uzman yardımcılarına yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı 
Uzman yardımcılığında en az üç yıl fiilen görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izin, askerlik hizmeti ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni fiilen görev yapma olarak değerlendirilmez.
Yeterlik sınavı, yazılı olarak yapılır.
Uzmanlığa atama
Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
Uzman yardımcılarından;
-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,
-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurt dışında eğitim
Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.
Yeniden atanma
Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.