Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları; Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapmak, yeni stratejiler geliştirmek, yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Bakanlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hazırlamak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak gibi görevleri yerine getirirler.
Uzman yardımcılığına giriş
Bakanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Uzman yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar alınmaktadır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar ve tez hazırlarlar.
Uzman yardımcısı olarak atananlar, Bakan tarafından uygun görülen Bakanlık ana hizmet birimlerinde görevlendirilirler. Bu kadrolarda bulundukları sürece, Bakanlıkça verilecek görevlerin yanı sıra, süreleri birer yıl olan; üç ayrı dönem çalışmasından geçirilirler.
-Birinci dönemde, görevlendirildikleri birimlerdeki çalışmalarda görev alarak mesleki çalışmayı öğrenmeleri, inceleme, araştırma ile yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi diğer eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanarak mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasının yanı sıra, aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel eğitim, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.
-İkinci dönemde; hizmet içi eğitim programı çerçevesinde görev alanlarına giren konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanır.
-Birinci ve ikinci dönemi başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları üçüncü dönemde; tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirirler.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, adaylıkta geçen süre dahil, iki yılı tamamladıktan sonra, tez konusu seçerler.
Uzman yardımcısı tezini, konusu kendisine tebliğ edildikten sonra aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri hariç bir yıl içinde hazırlar.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan ve tezi yeterli bulunanlar, yazılı olarak yapılan yeterlik sınavına katılma hakkını kazanır
Uzman kadrosuna atanma
Uzman yardımcıları, yeterlik sınavında başarılı olmları; uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz etmeleri şartıyla uzman kadrolarına atanırlar.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak, uzmanların görevlerini yerine getirirken yaptıkları faaliyetlerine yardımda bulunmak, meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmek, uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmak, amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek konularında görevli ve sorumludurlar.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.