Afet Ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi  Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma faaliyetleri ile olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak; afet ve acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin olarak Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi görevleri yürütürler.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları Giriş Sınavı ile alınırlar. Giriş Sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar, Uzman Yardımcılığına alınabilmektedirler.
Uzman yardımcılığı süresi
Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde eğitim ve staja tâbi tutulurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda fiilen en az iki yıl çalışıldıktan sonra seçilir.
Uzman yardımcısı tez konusunun Kuruma bildirilme tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve Yeterlik Sınavından en az iki ay önce tezini teslim eder.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Kurumda görev yapan (bu süreye ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.) ve hazırladığı tezi başarılı bulunan Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı
Yeterlik Sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır.
Tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, sözlü savunmaya çağrılır.  Tezi başarısız görülen uzman yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan uzman yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.
Sözlü savunma safhasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir. Sözlü savunması başarısız görülen uzman yardımcısı açılacak başka bir sınavda, talebi halinde, doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Yeterlik Sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz etmeleri şartıyla boş kadro durumuna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı olarak atanırlar.
Yurtdışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar müracaatları hâlinde, boş kadro olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.