Adli Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Adli Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Adli Yargı Hakim Adaylığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Adalet Bakanlığı, Adli Yargı Hakimi olarak yetiştirilmek üzere sınavla Adli Yargı Hakim adayı almaktadır.

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre, duyurulan Adli Yargı Hakim Adayı kadrolarına atanırlar.
Adli Yargı Hakim Adayların statüsü
Adaylar Devlet Memurları Kanunundaki Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup, hâkimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler. Adaylar hakkında Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Devlet Memurları Kanununun Hâkimler ve Savcılar Kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Adayların hazırlık eğitimi
Yükseköğrenimde elde edilen bilgilerden meslek ile ilgili olanların genel olarak tekrarı, hâkimlik ve savcılık mesleğinin tanıtılması, daha sonra yapılacak staj ve son eğitim dönemi için gerekli bilgilerin verilmesi amacıyla, adli yargı hakim adayları hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.
Hazırlık eğitim dönemi üç ay süreli olup, Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaptırılır. Meslek öncesi eğitim, kural olarak hazırlık eğitim dönemi ile başlar.
Adayların staj yapması
Adli yargı hâkim adayı olarak atananlar, Adli hakimlik mesleğinin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla staj ve eğitime tabi tutulurlar.
Adayların; hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezinde, stajları ise aşağıda belirtilen yer ve sürelerde yapılır. Adayların staj dönemi süresi onyedi aydır. Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.
Staj yerleri ve süreleri
Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını, genel staj ve görev stajı olmak üzere iki kısım halinde, aşağıdaki sürelerde yaparlar.
1-Genel staj üç ay süreli olup;
-Bir ay Cumhuriyet başsavcılıklarında,
-Onar gün 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan mahkemelerde,
2-Görev stajı ondört ay süreli olup;
-Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; altı ay asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinden birinde; altı ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtay’da,
-Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; on ay Cumhuriyet başsavcılıklarında, iki ay ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemelerinden birinde, iki ay Yargıtay’da
yaptırılır.
Hâkim adayları mahkeme, savcı adayları Cumhuriyet başsavcılığı stajları sırasında, ağır ceza merkezi olmayan adliyelerde, dosya türlerini ve yapılan işlemleri görmek ve hâkim veya Cumhuriyet savcılarının yanında uygulama yapmak amacıyla, talepleri ve mazeretleri de dikkate alınarak bir ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. Geçici görevlendirmede geçen süre, görev stajından sayılır. Adayın, geçici görevlendirmenin sonunda yaptığı iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlayacağı rapor, staj dosyasına konulur.
Yargıtay stajı süresi ve dönemleri
Yargıtay’da adlî yargı hâkim ve savcı adayları için;
-Birinci dönemde yirmi gün,
-İkinci dönemde bir ay, on gün
süreli olmak üzere iki dönemi içeren bir staj yöntemi uygulanır.
Birinci dönem staj, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında; ikinci dönem staj ise, hâkimliğe atanacak adaylar için ceza ve hukuk dairelerinde, Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için sadece ceza dairelerinde yaptırılacak stajı kapsar.
Yargıtay’da uygulanan staj dönemleri, süreleri, konuları ile çalışma yöntemleri, staj yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Yargıtay Başkanlığınca değiştirilebilir.
Adayların son eğitimi
Son eğitim döneminin amacı, adayların hâkimlik ve savcılık mesleğine geçişini sağlamak, hazırlık eğitimi ve staj dönemlerinde elde ettikleri bilgileri davaların çözümünde kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Son eğitim dönemi dört ay süreli olup, adlî yargı adayları için hâkim ve savcı adaylarına yönelik iki kısım şeklinde Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, kural olarak meslek öncesi eğitimin sonunda yaptırılır.
İzinleri
Eğitimde bir yılını tamamlamış olan adaylar, yirmi gün yıllık izin kullanabilirler.
Meslek öncesi eğitimden sayılmayacak süreler
Adayların her yıl için hastalık sebebi ile izinli geçirdikleri onbeş günü aşan süreler ile meslek öncesi eğitime başladıktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmaları durumunda askerlik sebebiyle geri kalan süreleri meslek öncesi eğitimden sayılmaz.
Eğitimden sayılmayan sürelerin tamamlattırılması
Adayların eğitimden sayılmayan süreleri staj dönemine ait ise staj merkezlerinde, hazırlık veya son eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Eğitim Merkezinde tamamlattırılır.
Hazırlık veya son eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir. Her hâlde bu eğitime tabi tutulma süreleri, meslek öncesi eğitim süresini geçemez.
Adaylık süresi içinde göreve son verme
Adayın;
a) Adaylığa atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) Adaylığa alındıktan sonra bu niteliklerden herhangi birini yitirmesi,
c) Adaylık süresi içindeki davranışlarında hâkimlik ve savcılık mesleğiyle bağdaşmayacak tutumlarının, göreve devamsızlığının, bilgi ve iş yapma kabiliyeti bakımından yeterli olmadığının gerekçeli olarak tespit edilmesi
hâllerinde adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Meslek öncesi eğitim sonu sınavda başarısız olanlar
Meslek öncesi eğitim sonunda ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan ikinci yazılı sınavda da başarısız oldukları belirlenenler; sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hallerinde, Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi hâlde bunların adaylığına Bakanlıkça son verilir.
Mecburi hizmet
Adaylar meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburî hizmetle yükümlüdürler.
Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini tamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemek zorundadırlar.
Yabancı dil eğitimi
Adaylar, staj döneminin son altı ayında yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilebilirler.  
Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
-Staj döneminin onbir ayını tamamlamak,
-Disiplin cezası almamış bulunmak,
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, haklarında üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Adli Hakimliğe atanma
Meslek öncesi eğitim sonunda yazılı sınavda başarılı olan ve mani hâli olmayan, erkekler için askerliğini yaptığını veya askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyen adayların mesleğe kabullerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
Mesleğe kabullerine karar verilen Adli yargı Hâkim adaylarının, Adalet Bakanlığında Adli yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.
Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atamaya ilişkin tüm kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.