Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı emrinde Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı (yazılı ve sözlü) ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı istihdam etmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Denetçiliği
Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Bakanlığın mevzuatı çerçevesinde usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek; Bakanlık, merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak; Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapmak gibi görevleri yerine getiriler.
Görev merkezi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev merkezi Ankara olup, bu Başkanlık emrinde görev yapacak denetçilerin görev merkezi de Ankara’dır.
Ancak, gerekli onay ile denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak amacıyla devamlı denetçi bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri kurulması da mümkündür. Bu merkezlerde görevlendirilecek denetçilerin belirlenmesinde ise denetçilerin talepleri dikkate alınmaktadır.
Denetçi Yardımcılığına giriş
Denetçiliğe, Denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığına atanabilmek için giriş sınavını kazanmak gerekir.
Giriş sınavına; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji ile Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlar katılabilir.
Giriş sınavına katılabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınav duyurusunda ilan edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak gerekir.
Yazılı ve sözlü olarak yapılacak giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yetiştirilmeleri
Denetçi yardımcıları göreve başladıklarında en az üç aylık hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; Anayasa, Bakanlık teşkilat yapısı, Başkanlığın çalışma esas ve usulleri, Devlet memurluğu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda ön bilgiler verilir.
Ön eğitimden sonra, Başkanlıkça belirlenen bir program çerçevesinde, toplam olarak en az bir yıl süreyle asgari iki denetçinin yanında çalıştırılırlar. Refakatinde çalışmış oldukları denetçilerin raporları dikkate alınarak, Başkanlıkça yetkili kılınmaları halinde denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.
Denetçi yardımcıları, ikinci yılın sonunda Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından en az dört ay önce teslim ederler.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavı ve Denetçi kadrosuna atanma
Denetçi yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak, Başkanlıkça belirlenecek konularda tez hazırlamak ve hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavı yazılı olarak test veya klasik usulde yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları halinde denetçi kadrolarına atanırlar.
Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
Denetçilik yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
Yabancı dil eğitimi
Denetçi yardımcılarının, denetçiliğe atanabilmek için gerekli olan yabancı dil şartının sağlanabilmesi; Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının uluslararası toplantılara katılma, Bakanlığın görev alanındaki yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının Kurum bütçesinden karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre tespit edilir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme