Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Uzmanı olarak yetiştirilmek amacıyla KPSS ve sonrasında yapılacak yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.
Orman ve Su İşleri Uzmanlığı
Orman ve Su Bakanlığına mevzuatla verilmiş olan  görevlere ilişkin çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak, Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmek gibi görevleri yürüten Orman ve Su Uzmanları, kariyer meslek personeli arasında yer almaktadırlar.

Uzman yardımcılığına atama
Uzman yardımcılığına atanabilmek için, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak şarttır. Yarışma sınavları; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav uygulanarak yapılır.
Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükârda sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilme
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.
Tez hazırlanması
Uzman yardımcısı; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıklarında, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Tezin kabul edilmesinden sonra en geç bir yıl içinde tez hazırlanır.
Tezini teslim eden uzman yardımcısı, uzmanlık tezini ve uzmanlık tezi hakkında bilgileri değerlendirilmek üzere en geç bir ay içerisinde savunma toplantısına çağrılır.
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından Bakanlıkça yeterlik sınavına girmeye hak kazananlara Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda üç kez yazılı şekilde yapılır.
 Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanı ile meslekî konulardan yapılır. Sınav konularının ayrıntıları en az bir ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Tezi kabul edildiği hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcıları, durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
-Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,
-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,
-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme, izleme ve eğitim programlarına katılmakla,
-Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle
sorumludurlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri
Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir. Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, uzmanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılıp uzmanlığa yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.